Page 32 - Memòria 2016 - CCFC
P. 32ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
PROGRAMA INTERCANVI DE XERINGUES (PIX)
è
ac
m
Aquest 2016, s’ha iniciat la redacció del Pla funcional del PIX, r
Fa
tot i que fa anys que aquest servei es proporciona des de les s 
farmàcies comunitàries.
gi
e
l·l
A més, s’ha realitzat una enquesta a través d’una plataforma on Co
 
line, entre el 15 de gener i el 29 de febrer, dirigida als farmacèu- de
tics que participants en el programa, amb l’objectiu de quantifi- l 
el
car els recursos actuals del PIX, així com conèixer el model de ns
pagament i la quantitat a percebre que els farmacèutics troba- o
C
rien adient en el cas que el programa fos remunerat, entre altres 6 
aspectes del programa.
’1
ia
òr
PROJECTE FARMÀCIES LLIURES DE PAPERS
m
Me
	
A finals del 2016 s’han reprès es converses amb el Departament Ó
I
de Salut per al desenvolupament del projecte farmàcies lliures AC
de papers.
T
EN
S
Aquest projecte suposaria que les farmàcies disposessin del Lli- E
PR
bre de comptabilitat d’estupefaents i del Llibre receptari en for- E
mat electrònic, i que aquests fossin els únics Llibres electrònics R
Ó I 
acceptats pel Departament de Salut, així com que la gestió dels I
vals d’estupefaents també es fes electrònicament, eliminant o SS
E
reduint al màxim el paper en aquests procediments.
OF
R
P
A l’apartat 5 d’aquesta memòria s’especifica les tasques realit- 
zades pel departament de projectes tecnològics pel desenvolu- 

pament d’aquest projecte durant l’any 2016.

CAMPANYA SOBRE FIBRIL·LACIÓ AURICULAR PREN-TE 

EL POLS


El mes de novembre es va posar en marxa la campanya Pren-te 
el pols, amb l’objectiu de millorar la detecció, el diagnòstic i el 

tractament de la fibril·lació auricular per disminuir el risc de patir 
un ictus.


Així doncs, la campanya va consistir en la presa manual de pols 

per detectar les possibles arítmies a persones majors de 60 
anys, des de la farmàcia comunitària. En cas de detectar un pols 

no rítmic, es derivava l’usuari al seu metge d’atenció primària.


La campanya va ser organitzada pel Departament de Salut, la 
Fundació ICTUS i el Consell, i va comptar amb la participació 

activa i col·laboració del Pla Director de la malaltia vascular ce- 
rebral, el Pla Director de Malalties de l’Aparell Circulatori i Car- 

diovascular i diverses societats científiques. També va quedar 
emmarcada en les activitats dutes a terme per la Marató de TV3, 

enguany focalitzada sobre les malalties cerebrovasculars.

32
   30   31   32   33   34