Page 34 - Memòria 2016 - CCFC
P. 34ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
CAMPANYA SETMANA SENSE FUM
è
ac
m
Aquest 2016, el Consell s’ha sumat novament a la Campanya r
Fa
Setmana sense fum, amb els lemes L’entorn és de tots, gaudim- s 
lo sense fum!; Passo de fumar, i tu?; Decideix-te a deixar de gi
e
fumar, avui és el dia, organitzada juntament amb l’Agència de l·l
Salut Pública de Catalunya, i els professionals de la medicina Co
 
i la infermeria comunitària -a través de la CAMFIC, la Societat de
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i de l’Associació l 
el
d’Infermeria familiar i comunitària de Catalunya, respectiva- ns
ment-, amb l’objectiu de sensibilitzar la població de la importàn- o
C
cia per a la salut d’abandonar o no iniciar-se a l’hàbit tabàquic. 6 
La Campanya es va iniciar el 24 de maig i va culminar amb la ’1
ia
celebració del dia Mundial sense tabac, el mateix dia 31.
òr
m
Me
La participació de les farmàcies comunitàries en aquesta acti- 	
vitat és fonamental per fer visible tot el que poden aportar per Ó
I
convèncer i ajudar els fumadors a deixar de ser-ho, així com AC
posicionar la farmàcia com a establiment de referència amb la T
EN
màxima accessibilitat per aquelles persones que vulguin deixar S
de fumar.
E
PR
E
Entre totes les activitats, iniciatives i materials d’aquest any, R
Ó I 
destaca l’enquesta adreçada a majors de 18 anys.
I
SS
E
Des del Consell s’ha recordat a les farmàcies tenien disponible OF
el material preparat per a l’anterior edició: el cartell amb els 10 R
P
motius per deixar de fumar i la guia d’intervenció farmacèutica 
per a l’abordatge del fumador des de la farmàcia comunitària, 

editada l’any 2008, així com l’actualització de l’apartat “Eixos 
del tractament del tabaquisme”.


PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA


El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a esta- 
bliments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació 

i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i 
recollit en diferents documents, com ara el Llibre blanc per a la 

integració de les activitat preventives a les oficines de farmàcia, 
publicat l’any 1997.


En aquest sentit, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Ca- 

talunya, en el seu rol de coordinador dels quatre Col·legis, ha 
vehiculat la difusió de diverses campanyes informatives per a 

la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Com podeu 
observar, algunes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat 

periòdica.


Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que 
han tingut lloc durant l’any 2016:34
   32   33   34   35   36