Page 35 - Memòria 2016 - CCFC
P. 35ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
•	Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de ac
calor sobre la salut (POCS):
m
r
Fa
Un any més, el Consell ha participat activament en el Pla s 
gi
d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de e
calor sobre la salut (POCS). El Departament de Salut i el l·l
Co
CatSalut van posar en marxa aquest Pla l’any 2004, arran  
de l’onada de calor patida l’estiu del 2003.
de
l 
el
Tal com es va fer en anys anteriors, aquest 2016 s’ha dis- ns
o
posat d’un vídeo informatiu sobre la prevenció de l’onada C
de calor que s’ha facilitat a aquells centres o oficines de 6 
’1
farmàcia que disposen de pantalles. Així mateix, les ofici- ia
nes de farmàcia també han ofert informació i consells a la òr
població que ho ha sol·licitat i des del Consell s’ha fet una m
Me
nota informativa recordant els consells preventius.
	
Ó
I
•	Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA:
AC
T
EN
Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest S
Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de E
PR
desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi E
participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el R
Ó I 
Consell.
I
•	Dia Mundial de les Malalties Minoritàries:
SS
E
OF
Enguany el Consell s’ha adherit al Manifest en motiu del R
P
Dia Mundial de les Malalties Minoritàries que se celebra el 
29 de febrer juntament amb el Departament de Salut, la Fe- 

deració Catalana de Malalties poc Freqüents (FECAMM), 
la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 

i la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 
entre d’altres. L’objectiu del document és manifestar el 

compromís o suport als pacients afectats per una malaltia 
minoritària i als seus familiars, al mateix temps que posa 

en relleu la capacitat del col·lectiu farmacèutic per assistir 
a pacients i familiars en col·laboració amb la resta de pro- 

fessionals sanitaris.


4.3. Relacions CONCERTACIÓ

amb el
En aquest punt es relacionen aquells aspectes treballats amb el 
CatSalut
CatSalut en l’àmbit de la concertació.

Es diferencien dos apartats: un referit a l’accés a la prestació 

farmacèutica mitjançant recepta mèdica, i un segon apartat so- 
bre serveis professionals concertats o en fase de concertació.35
   33   34   35   36   37