Page 36 - Memòria 2016 - CCFC
P. 36ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
Dispensació de Receptes:
è
ac
m
r
El 2016, s’han dispensat i facturat al CatSalut 136.263.230 Fa
receptes, de les quals 132.652.397 han estat electròniques s 
gi
(97,35% sobre el total). Respecte l’any anterior el nombre de e
receptes totals ha augmentat un 0,48%.
l·l
Co
 
El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de de
l 
1.646.256.949 € mentre que l’import del copagament satisfet el
pels usuaris ha estat de 153.820.222 €, representant un 9,43% ns
o
del preu de facturació.
C
6 
’1
Així, el preu de facturació mitjà per cada producte inclòs en la ia
prestació farmacèutica ha estat de 12,08 €, un 1,66% superior òr
m
al de l’any anterior.
Me
	
Ó
L’import a abonar pel CatSalut per a la prestació farmacèutica, I
ja tenint en compte les deduccions aplicades (RDL 8/2010 i DR AC
T
823/2008) i altres acords especificats en el Concert, ha estat EN
de 1.397.508.496 €, que representa un 2,18% més que l’any S
E
anterior.
PR
E
R
Pel que fa a l’Apartat 3 sobre formulació magistral, preparats Ó I 
oficinals, extractes hiposensibilitzants individualitzats, vacunes I
SS
bacterianes i autovacunes, a partir de l’1 de novembre es va E
començar a aplicar l’aportació reduïda a fórmules magistrals OF
R
elaborades amb principis actius que quan s’elaboren industrial- P
ment tenen aquesta consideració.


També des de la Comissió Tècnica Assessora de Fórmules 

Magistrals (CTAFM) que preveu el Concert, s’ha construït el 
subcatàleg de les fórmules magistrals tipificades, imprescin- 

dible per incorporar aquestes fórmules al sistema de recepta 
electrònica.


A finals del 2016, el CatSalut va plantejar la realització de pro- 

ves pilot sobre el sistema de missatgeria de recepta electrònica 

entre metge i farmacèutic comunitari, amb l’objectiu de millorar 
i potenciar-ne l’ús.


En concret es tracta de les següents proves:


Prova pilot sobre les prescripcions que generen receptes/ 

envasos excessius: quan un farmacèutic detecti, en el mo- 
ment de la dispensació, un nombre excessiu d’envasos per 

a una prescripció, utilitzi el sistema de missatgeria per aler- 
tar al metge prescriptor d’aquesta circumstància i aquest 

li confirmi, via missatgeria, que la prescripció és correcta o 
bé que refaci la prescripció. En aquest pilotatge el farma- 

cèutic és el que inicia el missatge cap al metge d’atenció 
primària.
36
   34   35   36   37   38