Page 38 - Memòria 2016 - CCFC
P. 38ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
També cal destacar que a finals de l’any 2016 es va fer ac
una reunió amb tots els agents implicats en aquest pro- m
r
grama (Drogodepndències, Direcció General d’Ordenació Fa
Professionals i regulació Sanitària, CatSalut i Consell) en s 
gi
què es va debatre sobre les millores que es poden aportar e
al Programa i es va coincidir en que una d’aquestes millo- l·l
Co
res seria la incorporació dels tractaments de metadona al  
sistema de receppta electrònica.
de
l 
el
Les parts implicades varen acordar endegar el projecte ns
d’incorporació dels tractaments de metadona al sistema o
C
de recepta electrònica i abordar-lo en tres fases: a) Fase 1: 6 
tractaments dispensats a les oficines de farmàcia; b) Fase ’1
ia
2: tractaments dispensats a CAS integrats en centres sani- òr
taris; c) Fase 3: tractaments dispensats a la resta de CAS.
m
Me
	
En l’apartat de tecnologia de la present memòria (apartat Ó
I
5) es troba descrit les activitats realitzades al Portal de Ser- AC
veis entorn al desenvolupament d’aquest servei.
T
EN
S
Servei del programa per a la determinació del risc E
PR
d’infecció de l’VIH per mitjà del test ràpid (concertat des E
de 2012).
R
Ó I 
I
Aquest 2016 s’han mantingut les mateixes àrees que l’any SS
E
anterior: les ciutats de Barcelona, Tarragona, Reus, Lleida, OF
Girona, El Vendrell, Valls, Amposta, Tortosa, Lleida, Girona, R
P
i diverses poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona, 
de Lleida i Girona.


Durant el 2016, 129 farmàcies han estat disponibles per 

prestar aquest servei, i s’han realitzat un total de 3.572 pro- 
ves.


La taxa de positivitat s’ha mantingut en 10:1000 proves.


Servei del programa de detecció precoç de càncer de 

còlon i recte (concertat des de 2012).


Per aquest 2016 no s’han afegit noves ABS i el programa 
ha seguit desenvolupant-se en les ABS que han participat 

fins ara, seguint la ronda corresponent.

El programa, utilitzant el model farmàcia, es du a terme 

a les àrees d’influència de l’Hospital Clínic i de l’Hospital 
del Mar de Barcelona, a Vilafranca del Penedès, Garraf, 

a algunes zones del Baix Llobregat, a determinades ABS 
d’Osona, també a la comarca del Baix Empordà, La Garro- 

txa i El Ripollès i a l’ABS de Tremp al Pallars Jussà (aquest 
últim amb model mixt farmàcia-atenció primària).


En total hi ha participat 1.249 farmàcies que han prestat 

aquest servei a 268.631 usuaris.


38
   36   37   38   39   40