Page 40 - Memòria 2016 - CCFC
P. 40ya
n
lu
ta
Ca
 
planteja la necessitat d’allargar el període de reclutament fins de
s 
el mes de febrer 2017 davant de la necessitat d’augmentar el c
nombre de pacients reclutats pels Equips d’Atenció Primària.
uti
è
ac
El Programa d’Educació Sanitària per a la gent gran (PES- m
r
GG), ara per ara no integrat dins del Concert, consisteix en la Fa
realització de sessions d’educació sanitària dirigides a la gent s 
gi
gran sobre diferents aspectes relacionats amb el bon ús dels e
medicaments, impartides per farmacèutics comunitaris, que l·l
Co
són reconeguts econòmicament per les sessions que duen a  
terme.
de
l 
el
Aquest Programa estaria emmarcat en el projecte 5.4 sobre ns
utilització de medicaments i coresponsabilització, de la línia 5 o
C
de política farmacèutica i del medicament del Pla de Salut de 6 
2016-2020, que té com a un dels eixos de treball amb pers- ’1
ia
pectiva 2020 potenciar eines per tal d’informar i oferir educació òr
sanitària sobre ús de medicaments i l’ús racional a professionals m
Me
i ciutadans.
	
Ó
I
Cal recordar, però, que ja en el Pla de Salut 2011-2015, el PES- AC
GG estava inclòs en la línia d’actuació 2, sobre un sistema T
EN
orientat als malalts crònics, en què, entre d’altres, es preveien S
actuacions per potenciar els programes de promoció de la sa- E
PR
lut i prevenció de les malalties, així com l’autoresponsabilització E
dels pacients i dels cuidadors amb la seva salut i fomentar R
Ó I 
l’autocura.
I
SS
E
Des del 2014, el programa està coordinat pel CatSalut i el Con- OF
sell i està integrat en el projecte Europeu “Envelliment actiu i R
P
saludable”, on es recullen iniciatives de l’entorn europeu enfo- 
cades a perllongar una vida activa i independent en la gent gran.


Per aquest 2016 s’ha ampliat la cartera del Programa amb dos 

nous temes, resultant una oferta formativa amb les següents 
cinc temàtiques:


Bon ús dels medicaments 

La importància de seguir bé els tractaments 
Què cal saber de la hipertensió arterial 

Què cal saber de la hipercolesterolèmia NOU 
Què cal saber de la diabetis NOU


Per als dos darrers temes també s’ha elaborat el document re- 

sum adreçat als professionals sanitaris/docents sobre el con- 
tingut de les presentacions, en què es ressalten els missatges 
claus de la sessió, que se sumen als elaborats l’any anterior per 

als tres primers temes.


Així, amb l’objectiu d’incorporar nous temes per tal de disposar 
d’una cartera de serveis més diversa, durant el darrer trimestre 

de l’any 2016 s’ha començat a treballar en la revisió i elaboració 
del material didàctic de les sessions Què cal saber dels anti- 

biòtics i Què cal saber del dolor.

40
   38   39   40   41   42