Page 41 - Memòria 2016 - CCFC
P. 41ya
n
lu
ta
Ca
 
Durant el 2016 s’han realitzat 326 sessions: 58 corresponents de
s 
al tema del bon ús dels medicaments, 33 al de la importància c
de seguir bé els tractaments, 65 al dedicat a la hipertensió ar- uti
è
terial, 89 al de la hipercolesterolèmia i 78 al de la diabetis. A ac
aquestes cal afegir 3 sessions conjuntes sobre el bon ús dels m
r
medicaments i la importància de com seguir bé els tractaments Fa
que ha fet el Col·legi de Barcelona, una d’elles emmarcades en s 
gi
el programa RADARS i les dues restants a petició de l’entitat e
sol·licitant.
l·l
Co
 
Les sessions s’han dut a terme a 200 poblacions diferents i han de
l 
estat impartides per 172 farmacèutics comunitaris; el nombre el
total d’assistents ha estat de 6.022. La mitjana d’assistents per ns
sessió ha estat de 18.
o
C
6 
Per aquest 2016, la novetat més rellevant ha estat la reorienta- ’1
ia
ció de la metodologia d’avaluació del Programa, que s’ha fet òr
d’acord amb l’assessorament de responsables de la Unitat de m
Me
Qualitat de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut.
	
Ó
I
Així, l’objectiu de l’avaluació ha estat conèixer si els assistents AC
han realitzat algun canvi d’hàbit en relació amb l’ús dels medica- T
EN
ments, fruit de l’assistència a les xerrades. A tal efecte s’ha plan- S
tejat una enquesta telefònica a realitzar a aproximadament 350 E
PR
persones que hagin assistit a les xerrades 2-3 mesos abans, per E
tal que hagin tingut temps d’incorporar algun hàbit nou. L’edat R
Ó I 
màxima per enquestar se situa als 85 anys. El càlcul de la mida I
de la mostra s’ha fet sobre les enquestes recollides a l’edició del SS
E
2014 (3.400) i s’ha aplicat un grau d’incertesa de 0,6 (habitual en OF
temes relacionats amb la salut).
R
P

Per poder fer l’enquesta, els farmacèutics que han impartit la 

sessió han recollit les dades dels assistents, en què es regis- 
tra el nom, cognoms, telèfon i CIP. Aquests fulls de recull són 

proporcionats al CatSalut a través dels Col·legis i són eliminats 
posteriorment pel CatSalut atès el seu caràcter temporal. Tam- 

bé en el moment de fer l’enquesta telefònica, s’explicita que es 
compleix la normativa de protecció de dades de caràcter per- 

sonal.


En total s’han realitzat les enquestes telefòniques a una mostra 
de 350 persones, d’acord amb la previsió inicial.


Els resultats són a nivell de Catalunya, però no s’ha pogut fer 

una estratificació provincial, ja que, per diversos motius, no s’ha 
pogut obtenir suficients registres d’assistents a la província de 
Barcelona.


Els resultats més rellevants, han estat els següents:


Els principals canals de difusió del programa són casals i 

centres cívics, oficines de farmàcia i ajuntaments. 
La meitat de les persones ja havien assistit a alguna de les 

xerrades (53,7%).

41
   39   40   41   42   43