Page 42 - Memòria 2016 - CCFC
P. 42ya
n
lu
ta
Ca
 
La majoria d’assistents, independentment que fos o no la de
s 
primera vegada que anava a aquest tipus de xerrades, va c
decidir anar-hi perquè el tema li resultava interessant. uti
è
En segon lloc, en el cas de les dones destaquen que és ac
per ampliar coneixements i en els homes, perquè el tema li m
r
afecta.
Fa
Tant l’accés a la sala, les condicions d’aquesta, com s 
gi
l’adequació a la quantitat de persones assistents, obtenen e
valoracions majoritàriament positives. l·l
Co
Vuit de cada deu assistents considera adequat el temps de  
durada de l’activitat, si bé a un 13% els va semblar curt. de
l 
La majoria valora positivament el material utilitzat pel far- el
macèutic en la presentació.
ns
Nou de cada deu assistents considera que el farmacèutic o
C
coneixia bé la informació. També la gran majoria creu que 6 
les explicacions que aquest va proporcionar eren entene- ’1
ia
dores. Vuit de cada deu és de la opinió que va promoure la òr
participació activa dels assistents.
m
Me
L’assistència a la xerrada ha comportat un canvi en els 	
hàbits de consum dels medicaments en un 23.7% dels Ó
I
entrevistats, segons manifesten. AC
La franja d’edat de 45-64 anys són els que més manifesten T
EN
haver implementat algun canvi en els hàbits de consum de S
medicaments a partir de la xerrada. No hi ha diferències E
PR
significatives en aquest aspecte en funció del gènere o de E
l’estat de salut percebuda.
R
Ó I 
Un 97,4% recomanaria la xerrada a algú. I
La satisfacció amb la xerrada és molt elevada: 8.9 punts SS
E
de mitjana en una escala de 0 a 10.
OF
R
P


Pòster sobre el PESGG 

presentat al XX Congrés 
Nacional Farmacèutic.


42
   40   41   42   43   44