Page 46 - Memòria 2016 - CCFC
P. 46ya
n
lu
ta
Ca
4.5. 2a Jornada  
2a Jornada del consell sobre estratègia i accions per a la de
farmàcia 2016-2018. Innovació professional en benefici del s 
del consell
c
pacient
uti
sobre è
ac
estratègia m
El 15 de novembre va tenir lloc la 2a Jornada del Consell sobre r
Fa
estratègia i accions per a la farmàcia 2016-2018, amb el lema i accions s 
Innovació professional en benefici del pacient, que va reunir a gi
per a la e
més de 200 farmacèutics a la seu de l’Acadèmia de Ciències l·l
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
Co
farmàcia  
de
En aquesta segona edició, entesa com a continuació de la 2016-2018
l 
el
primera que es va fer el 2014, s’ha perseguit com a objectius ns
consolidar aquesta Jornada de caràcter biennal com a punt de o
C
trobada d’interès per als farmacèutics catalans, convèncer els 6 
professionals de la necessitat d’apostar per una farmàcia que ’1
ia
sigui referent de salut per al pacient, integral i integrada al siste- òr
ma sanitari, i potenciar el lideratge del Consell com a institució m
Me
capdavantera en innovació professional, promoció i implantació 	
de serveis assistencials.
Ó
I
AC
T
EN
S
E
PR
E
R
Ó I 
I
SS
E
OF
R
P

Moment de la inauguració de la Jornada.


La Jornada va ser inaugurada per David Elvira, Director de 
CatSalut, Jordi de Dalmases, President del Consell i del Col·legi 

de Barcelona, Rosa Núria Aleixandre, Presidenta del Col·legi de 
Girona, Josep Aiguabella, President del Col·legi de Lleida i vice- 

President del Consell, i Joaquim Nolla, President del Col·legi 
de Tarragona. En el seu parlament, el President del Consell va 

manifestar la voluntat dels farmacèutics d’assolir, a través dels 
serveis professionals, nous rols en una professió indispensable 

com la farmacèutica, alhora que va recordar que la farmàcia co- 
munitària catalana és pionera a l’estat espanyol i que el des- 

envolupament de serveis professionals està en línia amb altres 
països capdavanters. Pel que fa a la intervenció del Director del 

CatSalut, aquest va deixar palès l’aposta de l’administració per 
disposar d’un sistema de salut més comunitari, més intercto-
46
   44   45   46   47   48