Page 47 - Memòria 2016 - CCFC
P. 47ya
n
lu
ta
Ca
 
rial i transversal que posi el focus en les actuacions de promo- de
s 
ció de salut i prevenció de la malaltia, més coordinat entre els c
professionals sanitaris que estan a la comunitat, entre els qual uti
è
es troben als farmacèutics; Així mateix, també s’aposta per se- ac
guir treballant per una política del medicament més integral i m
r
integrada, orientada a obtenir resultats de salut avaluats, més Fa
col·laborativa i amb major benefici de tots els ciutadans.
s 
gi
e
El panell inaugural amb el títol Els serveis d’atenció farmacèuti- l·l
Co
ca: on som, on volem ser i què estem fent per aconseguir-ho, va  
comptar amb la ponència de la Secretària del Consell, M. Pilar de
l 
Gascón, i del President del Consejo General de Colegios Farma- el
céuticos de España i membre del comitè executiu de la PGEU, ns
Jesús Aguilar. Josep Aiguabella va fer la moderació del panell.
o
C
6 
En la seva exposició, la senyora Gascón va facilitar les darreres ’1
ia
dades disponibles referides a l’evolució de l’activitat dels tres òr
serveis concertats (VIH, PDPCC i PMM), així com del programa m
Me
d’educció sanitària per a la gent gran (PESGG), i va destacar 	
les accions més rellevants que es poden fer des de la farmàcia Ó
I
comunitària de forma alineada amb el Pla de Salut 2016-2020. AC
També va remarcar que la innovació del professional és la clau T
EN
perquè el pacient pugui beneficiar-se de les actuacions farma- S
cèutiques i afavorir, d’aquesta manera, la visualització del far- E
PR
macèutic com a un agent indispensable del sistema sanitari de E
Catalunya.
R
Ó I 
I
Per la seva banda, Jesús Aguilar, va argumentar que el desen- SS
E
volupament assistencial de la farmàcia és una tendència mun- OF
dial i que es disposa d’un sistema farmacèutic amb importants R
P
pilars que poden facilitar la implementació d’aquests serveis: 
planificació, titularitat, dispensació de tots els medicaments i 

concertació.
D’esquerra a dreta: Jesús Aguilar, Josep Aiguabella i M. Pilar Gascón. 

Participants en el panell Els serveis d’atenció farmacèutica: on som, 
on volem ser i què estem fent per aconseguir-ho.
47
   45   46   47   48   49