Page 49 - Memòria 2016 - CCFC
P. 49ya
n
lu
ta
Ca
 
En el panell d’experts Què fa que un servei funcioni? es van pre- de
s 
sentar diversos serveis i es va reflexionar sobre els factors que c
han fet que alguns d’ells hagin reeixit i altres no. Rafel Guayta, uti
è
Director de Projectes i Recerca del Consell, va moderar aquest ac
panell.
m
r
Fa
Xavier Tarradas, farmacèutic comunitari, va ser l’encarregat de s 
gi
parlar de la prova pilot del Programa d’atenció farmacèutica al e
pacient crònic complex (PCAF) i presentar els resultats prelimi- l·l
Co
nars de la primera fase, fent èmfasi en el nombre de problemes  
relacionats amb el medicament (PRM) detectats, situats en 4,49 de
l 
PRM/pacient de mitjana.
el
ns
M. José Gaspar, cap del Servei d’Ordenació i Qualitat Farma- o
C
cèutiques del Departament de Salut, va presentar el projecte 6 
pilot de la xarxa de farmàcies sentinella i els resultats obtinguts ’1
ia
en els primers 8 mesos de funcionament.
òr
m
Me
Felip Burgos, del Centre de diagnòstic respiratori de l’Hospital 	
Clínic, va explicar l’experiència de la intervenció de les farmà- Ó
I
cies en patologies respiratòries com la malaltia pulmonar obs- AC
tructiva crònica (MPOC) o en la millora de l’ús i efectivitat dels T
EN
inhaladors. En la seva intervenció va defensar la importància de S
l’accés a la història clínica per part del farmacèutic.
E
PR
E
Paqui Moreno, presidenta de la SEFAC Catalunya, que va re- R
Ó I 
flexionar sobre els serveis com el de cessació tabàquica i del I
test d’estreptococ des de les farmàcies, va evidenciar que per- SS
E
què un servei funcioni cal que aquest sigui útil per als pacients i OF
que els professionals tingui una actitud proactiva alhora d’oferir- R
P
los. En aquest punt va coincidir amb Guillermo Bagaria, vocal de 
la Juta de Govern del Col·legi de Barcelona, que va parlar sobre 

el servei de detecció precoç del risc cardiovascular des de les 
farmàcies, concertat per primer cop per una entitat assegurado- 

ra privada, Mútua General de Catalunya.


M. Ángeles Pérez, representant de Venalink, va presentar els re- 
sultats de l’enquesta sobre la utilització de l’SPD realitzada per 

aquest proveïdor, en la qual van participar farmacèutics d’arreu 
de l’estat.


Com a conclusió d’aquest panell, es van identificar sis aspec- 

tes a tenir en compte perquè un servei funcioni: que l’usuari el 
percebi com a necessari, que sigui avaluable i sostenible, que 

aporti valor en termes de resultats de salut, que l’actuació far- 
macèutica sigui resolutiva i integrada en el sistema sanitari, i 
que el farmacèutic el proporcioni amb la formació i l’acreditació 

corresponent, seguint els protocols consensuats establerts.


49
   47   48   49   50   51