Page 50 - Memòria 2016 - CCFC
P. 50ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
m
r
Fa
s 
gi
e
l·l
Co
 
de
l 
el
ns
o
C
6 
’1
ia
Participants en el Panell d’experts Què fa que un servei funcioni?. òr
D’esquerra a dreta: M. José Gaspar, Felip Burgos, Guillermo Bagaria, m
Me
Xavier Tarradas, M. Ángeles Pérez i Paqui Moreno.
	
Ó
I
AC
T
En la conferència Tecnologia: juga al nostre favor? La tecnode- EN
S
pendència dels serveis i la importància de les TIC, Francesc Pla, E
vocal del Consell, va parlar de la recepta electrònica destacant PR
E
que es tracta d’una xarxa tecnològica única que des de fa 10 R
anys ha aconseguit, entre d’altres aspectes, connectar les far- Ó I 
I
màcies entre si i facilitar la comunicació amb el CatSalut, així SS
com la necessitat de consolidar el sistema de missatgeria in- E
OF
terprofessional que permet el sistema de recepta electrònica o R
facilitar l’historial clínic compartit. També va alertar que tecnolò- P

gicament el sistema sanitari està construït en parcel·les aïllades, 
i que si es volen unificar, requereix esforç, inversió, col·laboració 

i projectes concrets.


De d’esquerra a dreta: Francesc Pla i Joan Calduch en la conferència
Tecnologia: juga al nostre favor? La tecnodependència dels serveis i 

la importància de les TIC

50
   48   49   50   51   52