Page 51 - Memòria 2016 - CCFC
P. 51ya
n
lu
ta
Ca
 
Joan Calduch, vocal del Consell i moderador de la conferència, de
s 
va concloure que es necessiten facilitadors i aliats per acon- c
seguir la visió de sistema i una xarxa de farmàcies integrada a uti
è
aquest sistema, una decisió ferma i la implicació col·lectiva en el ac
desenvolupament de la tecnologia a favor de la professió.
m
r
Fa
El darrer panell d’experts de la Jornada Qui posa el preu? Con- s 
gi
ceptes clau en l’oferta i la demanda d’un servei, va comptar e
amb la moderació de Rosa Núria Aleixandre, presidenta del l·l
Co
Col·legi de Girona.
 
de
l 
Ivan Planas, gerent de compres del CatSalut, va centrar el seu el
discurs en les diferències entre contracte programa i concert i ns
va especificar les dues vies bàsiques per les quals es poden ob- o
C
tenir recursos econòmics per al desenvolupament d’un servei: a 6 
través d’un catàleg, amb finançament privat, o bé a través de la ’1
ia
cartera de serveis, amb un finançament públic. També va parlar òr
de la futura llei de contractes de serveis a les persones, que m
Me
regularà el règim específic de contractació pública en l’àmbit 	
dels serveis socials, comunitaris, sanitaris i altres serveis a les Ó
I
persones.
AC
T
EN
Per la seva banda, Anna Garcia, responsable de l’Observatori S
del Sistema de Salut de Catalunya de l’Agència de Qualitat i E
PR
Avaluació Sanitàries (AQUAS), va fer una repàs dels indicadors E
d’avaluació amb pes específic en la compra. Alhora, va obrir la R
Ó I 
porta a construir amb el Consell indicadors propis de la farmàcia I
comunitària que facilitin l’avaluació de resultats i contribueixin a SS
E
dimensionar el seu valor específic per al sistema de salut.
OF
R
P
Participants al panell d’experts Qui posa el preu? Conceptes clau 

en l’oferta i la demanda d’un servei. D’esquerra a dreta: Ivan Planas, 
Rosa Núria Aleixandre, Anna Garcia i Pere Ibern.
51
   49   50   51   52   53