Page 53 - Memòria 2016 - CCFC
P. 53ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
CONCLUSIONS
c
uti
è
1.	Els serveis professionals farmacèutics assistencials tenen ac
m
una progressió adequada a Catalunya. Aquests serveis r
han d’integrar-se en les línies estratègiques i els projectes Fa
s 
singulars continguts en el Pla de Salut vigent.
gi
e
l·l
2.	El desenvolupament dels nous serveis assistencials contri- Co
bueixen, sense dubte, a fer més forta la farmàcia comuni-  
de
tària i integrar-la de manera efectiva en el sistema sanitari.
l 
el
ns
3.	El desenvolupament de programes de qualitat (marca Q) o
que identifiquin i diferenciïn les farmàcies, com és el pro- C
6 
grama Healthy Living Pharmacy al Regne Unit, afavoreixen ’1
la implementació dels serveis a la població.
ia
òr
m
4.	Perquè un servei assistencial funcioni, cal: Me
	
a.	Que l’usuari el percebi com a necessari. Ó
b.	Que sigui avaluable i sostenible. I
c.	Que aporti valor en termes de resultats en salut. AC
T
d.	Que l’actuació farmacèutica sigui protocol·litzada, re-
EN
solutiva i integrada en el sistema sanitari. S
E
e.	Que el farmacèutic el proporcioni amb la correspo-
PR
nent formació i acreditació.
E
R
Ó I 
5.	Tenim una arquitectura tecnològica idònia. Necessitem I
SS
aliats amb visió de sistema, i finalment hem de tenir una E
voluntat ferma per invertir en tecnologia al servei de la pro- OF
R
fessió. La tecnologia ha de ser entesa com a una inversió.
P


6.	En els contractes de serveis per part de l’administració 
s’atendrà el valor afegit de l’oferta des de la perspectiva 

de la qualitat i la garantia de la continuïtat, accessibilitat i 
disponibilitat, basant-se en resultats de salut i eficiència de 

la provisió.


7.	És necessari disposar d’indicadors vàlids que permetin 
mesurar el valor en termes d’impacte dels serveis d’Atenció 

Farmacèutica.


8.	En una relació contractual entres dos actors en el mercat 
sanitari, el valor específic de la provisió marcarà fortament 

la interdependència de la relació contractual.


9.	El comprador públic quan no pugui proveir serveis amb 
els recursos propis, buscarà altres proveïdors basant-se 

en estrictes criteris d’efectivitat i eficiència dintre del marc 
jurídic establert en els contractes públics.
53
   51   52   53   54   55