Page 55 - Memòria 2016 - CCFC
P. 55ya
n
lu
ta
Ca
 
Conveni de col·laboració entre la Univeritat de Barcelona, de
s 
SIGRE Medicamento y Medio Ambiente i el Consell
c
uti
è
En data 1 d’abril es va signar el conveni de col·laboració entre la ac
Universitat de Barcelona, SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, i m
r
el Consell per a promocionar, implementar, avaluar i difondre el pro- Fa
jecte Aprenentatge i Servei (APS) “Medicaments: quin, quan, com”.
s 
gi
e
L’origen d’aquest conveni té lloc arran de la creació d’un grup l·l
Co
de treball, en el marc de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)  
de la Universitat de Barcelona, format per professors de 3er i 4rt de
l 
d’ESO, que van desenvolupar el disseny d’una formació relacio- el
nada amb els medicaments, dins del projecte Aprenentatge i Ser- ns
o
vei (APS), i que va comptar amb l’assessorament i participació C
del Col·legi de Barcelona. Aquesta formació ha de permetre el 6 
’1
desenvolupament de la competència dels joves en l’ús dels me- ia
dicaments, tant en aspectes de salut com d’impacte mediam- òr
m
biental, i consta d’una part teòrica i d’una de pràctica, que con- Me
sisteix en què els alumnes facin una revisió de la farmaciola de 	
Ó
casa i dipositin els medicaments no útils en un contenidor Sigre.
I
AC
T
Aquest conveni de col·laboració s’ha signat per tal de garantir EN
l’auditoria del material i de la formació, davant d’una eventual S
E
extensió d’aquesta iniciativa a altres Comunitats Autònomes.
PR
E
R
Ó I 
Projecte DEMCAT
I
SS
E
DEMCAT és un projecte participatiu per mantenir el Diccionari OF
enciclopèdic de medicina en català actualitzat regularment i per R
P
promoure’n la difusió en tots els àmbits de l’atenció sanitària i 
de les ciències de la vida i la salut. Hi ha, però, prevista una re- 

visió del nom del Diccionari per tal d’adaptar-lo al seu contingut.


Les entitats propietàries del Diccionari, que fan possible el pro- 
jecte DEMCAT, són l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’Acadèmia 

de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, Enci- 
clopèdia Catalana i TERMCAT.


Des del Consell es va demanar als Col·legis la incorporació a 

les seves webs d’un enllaç a la pàgina del DEMCAT per poder 
facilitar la resolució dels dubtes lingüístics que puguin tenir els 

farmacèutics col·legiats.


També hi ha la possibilitat de revisar i ampliar els termes relacio- 
nats amb la farmàcia que consten en el DEMCAT.
Estudi sobre salut, estils de vida i condicions de treball dels 
farmacèutics comunitaris de Catalunya


Aquest estudi es va realitzar a l’empara del conveni de conveni 

de col·laboració entre la Fundació Galatea, Fundació Privada i 
el Consell, el proppassat maig de 2015.

55
   53   54   55   56   57