Page 56 - Memòria 2016 - CCFC
P. 56ya
n
lu
ta
Ca
 
de
Cal recordar que la Fundació Galatea és una institució creada s 
pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb la finalitat c
uti
de promoure la salut i prevenir les malalties entre els professio- è
nals sanitaris malats així com per a prestar-los i facilitar-los la ac
m
deguda assistència sanitària. Es troben representats en el seu r
Patronat, institucions representatives de l’àmbit de la salut i, Fa
també, col·legis professionals representatius de professions sa- s 
gi
nitàries i, entre d’altres, des de l’any 2011, el Col·legi Oficial de e
Farmacèutics de Barcelona (COFB). Aquesta Fundació promou l·l
Co
estudis i desenvolupa programes per afrontar els problemes de  
salut dels professionals sanitaris. En concret, el programa Itaca de
l 
té per objectiu promoure la salut dels professionals farmacèu- el
tics que pateixen trastorns mentals i/o dependència de l’alcohol ns
o
o d’altres drogues inclosos els psicofàrmacs.
C
6 
’1
Aquest 2016 s’han avaluat les dades obtingudes a partir de ia
l’enquesta autoadministrada disponible a través de les webs òr
m
col·legials entre el 29 de juny i el 30 d’octubre de 2015, sobre Me
la salut, estils de vida i condicions de treball dels farmacèutics 	
Ó
de Catalunya.
I
AC
T
El document final de l’estudi també s’ha elaborat durant el 2016 EN
i està previst presentar-lo als col·legiats dins del 2017.
S
E
PR
Van contestar a l’enquesta 693 farmacèutics dels 6.630 farma- E
R
cèutics comunitaris col·legiats a Catalunya, sent una mostra re- Ó I 
presentativa pel que fa a sexe, edat i distribució territorial.
I
SS
E
Aquest estudi consisteix el primer d’aquestes característiques a OF
R
l’entorn europeu amb aquest col·lectiu.
P


4.7. Participació Representació del Consell en comissions 

institucional
i grups de treball amb l’administració i en 

patronats d’institucions farmacèutiquesDurant aquest any 2016, s’han realitzar prop de 150 reunions 
de comissions i/o grups de treball que es relacionen en aquest 

apartat.


A continuació, es detallen els representants del Consell que for- 
mem part dels diversos Consells i Comitès assessors i Co- 

missions i grups de treball del Departament de Salut i/o del 
Servei Català de la Salut que han tingut activitat en els últims 

dos anys.

56
   54   55   56   57   58