Page 60 - Memòria 2016 - CCFC
P. 60ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
XII Jornada de reflexió sobre despesa farmacèutica i el ac
seu impacte en la sostenibilitat del sistema i la X Jornada m
r
de debat sobre eficàcia i seguretat en la utilització actual Fa
dels medicaments. Organitzada pel CatSalut (Barcelona, 6 s 
gi
d’abril).
e
l·l
Co
Jornada sobre l’ús apropiat dels broncodilatadors en la  
malaltia pulmonar obstructiva crònica. Organitzada pel Pla de
l 
Director de l’aparell respiratori (Barcelona, 20 d’abril).
el
ns
VII Congreso Nacional de farmacéuticos comunitarios Es- o
C
tamos más cerca, llegamos más lejos. Organitzat per SE- 6 
FAC (Saragossa, 26-28 de maig)
’1
ia
òr
Jornada de distribució farmacèutica. Organitzada pel m
Me
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Departament de 	
Salut i la secció catalana de l’Associació Espanyola de Far- Ó
I
macèutics d’Indústria (AEFI) (Barcelona, 15 de juny)
AC
T
EN
XXII Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clíni- S
ca amb el lema Integrats i desintegrats (Barcelona, 28 de E
PR
juny).
E
R
Ó I 
Cursos d’Estiu de la Universitat de Barcelona ELS JU- I
LIOLS. Curs Medicament: des de l’invent fins a la ciutada- SS
E
nia (Barcelona, 8 de juliol). Participació del senyor de Dal- OF
mases en la taula rodona sobre sostenibilitat del sistema: R
P
el preu dels medicaments i la seva sostenibilitat.


XX Congreso Nacional Farmacéutico. Organitzat pel Con- 
sejo General de Colegios Farmacéuticos de España (Cas- 

telló, 19-21 octubre). Participació del senyor de Dalmases 
com a ponent en la taula rodona sobre Nuevos retos para 

la farmàcia comunitaria del siglo XXI. Presentació dels 
pòsters Que hay que conocer sobre la hipertensión ar- 

terial: Programa de educación sanitaria a la gente mayor 
(PESGG) 2015; Red farmacias centinela en Catalunya: uso 

inadecuado de la píldora poscoital; Red farmacias centi- 
nela en Catalunya: usabilidad de los instrumentos de re- 

gistro.


VI Edició Foro FEDIFAR El futuro de la ditribución y dis- 
pensación de medicamentos innovadores. Organitzat per 
Fedifar (Madrid, 26 d’octubre).


I Reunión Autonómica de Coordinación para la impe- 

mentación de los Servicios profesionales. Organitzat pel 
Col·legi de Farmacèutics de Las Palmas (Las Palmas de 

Gran Canaria, 16-18 de novembre). Participació del sen- 
yor de Dalmases en la taula rodona concertación farma- 

cèutica: Nuevos modelos i en la taula rodona aspectos 
legales de la implantación de Servicios profesionales en 

farmacia comunitaria.


60
   58   59   60   61   62