Page 61 - Memòria 2016 - CCFC
P. 61ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
Presentació Pla Nacional Adherència. Organitzat per Far- ac
maindustria (Barcelona, 23 de novembre).
m
r
Fa
Fórum farmacia latina. Organitzat pel Consejo General de s 
gi
Colegios Farmacéuticos de España (Palma de Mallorca, 28 e
de novembre).
l·l
Co
 
XIV Jornada sobre Normes de Correcta Fabricació de Me- de
l 
dicaments. Organitzada per la comissió assessora sobre el
garantia de qualitat en la fabricació industrial de medica- ns
ments del Departament de Salut (Barcelona, 14 de desem- o
C
bre).
6 
’1
ia
Acte commemoratiu 25 anys CatSalut. Organitzat pel òr
CatSalut (Barcelona, 14 de desembre).
m
Me
	
Ó
I
AC
4.8. Normativa Normativa en tràmit d’audiència pública
T
EN
legal
S
E
En aquest apartat es relacionen els projectes normatius que, PR
de conformitat amb el que preveuen diversos articles de la Llei E
R
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Ó I 
administracions publiques de de Catalunya, s’envien al Consell I
SS
en tràmit d’audiència pública. En cas que el contingut del pro- E
jecte normatiu afecti als interessos del col·lectiu farmacèutic, el OF
R
Consell prepara i presenta les al·legacions que estima oportunes.
P


A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant 
l’any 2016, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del 

Consell:


Proposta d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del decret 
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 

d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). (Març 2016).


Proposta d’acord del Govern pel qual es modifica la de- 
nominació del Consorci d’Atenció Primària de Salut de 

l’Eixample que passa a denominar-se Consorci d’Atenció 
Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) i se 

n’aproven els nous Estatus i la seva memòria justificativa. 
(Abril 2016).


Projecte d’ordre per la qual s’actualitza el calendari de va- 

cunacions sistemàtiques. (Maig 2016).


Proposta d’acord pel qual s’aproven els nous Estatuts del 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès. (Juny 2016).


Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 

196/2010, de 14 de desembre, dels sistema sanitari inte- 
gral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). (Novembre 

2016).

61
   59   60   61   62   63