Page 68 - Memòria 2016 - CCFC
P. 68ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
Durant el 2016 s’ha dut a terme la reorganització interna del ac
Departament d’eProjectes, amb l’objectiu d’internalitzar els ser- m
r
veis de desenvolupament d’aplicacions. Des del 2005, tot el Fa
desenvolupament d’aquestes aplicacions ha estat externalitzat s 
gi
a diferents empreses (HP, AvantTIC, Oracle). Amb l’objectiu de e
millorar la qualitat d’aquestes aplicacions, d’obtenir un major l·l
Co
rendiment, control i agilitat dels desenvolupaments, de reduir  
costos, i de tenir una major flexibilitat a l’hora d’afegir possibles de
l 
recursos humans, al 2015 es va dissenyar aquest procés de re- el
organització interna, de cara a la seva execució durant el 2016.
ns
o
C
La reorganització s’ha assolit sense impacte al Pla de Sistemes 6 
del CCFC, amb impacte pressupostari positiu, i sense pèrdua ’1
ia
del coneixement extern adquirit pels proveïdors durant tants òr
anys de servei, donat que molts membres del nou equip intern m
Me
ja formaven part d’aquests proveïdors.
	
A
I
Alhora que es feia aquesta reorganització, el Departament OG
d’eProjectes del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalun- L
O
ya (CCFC d’ara cap endavant), ha dut a terme les següents tas- N
ques lligades als següents projectes tecnològics:
C
E
T5.1. SIFARE
SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta 

Electrònica):


El conjunt d’infraestructures (servidors i aplicacions) que 
connecten les 3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya amb 

els Sistemes d’Informació del CatSalut, i que els hi permet 
accedir al servei de recepta electrònica a través dels seus 

Programes de Gestió (PGOF d’ara cap endavant), es coneix 
com SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta 

Electrònica).


Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 
tant d’aquest projecte:


Permetre la identificació dels pacients d’altres Comunitats 

Autònomes amb el seu NIF, per tal de solucionar tots els 
problemes que havien sortit al 2015 amb la identificació a 

través de les seves targes sanitàries:

Trobar l’identificador dels pacients a les seves targe- 

tes sanitàries (si les portaven damunt), no era tasca 
senzilla per les OFs. De fet, alguns targetes sanitàries 

d’altres Comunitats no portaven l’identificador exigit 
pels Sistemes d’Informació del MSSSI (per exemple, 

algunes targetes d’Andalusia).
En alguns casos, a l’identificador del pacient trobat 

a la seva targeta, se li havia de treure algun dígit, per 
tal que els Sistemes d’Informació del MSSSI trobes-
68
   66   67   68   69   70