Page 70 - Memòria 2016 - CCFC
P. 70ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
al 2017, per prioritzacions d’altres projectes per part del ac
CatSalut. S’ha analitzat el Top 100 de les Fórmules Magis- m
r
trals més utilitzades, i se les hi ha assignat un Codi Nacional Fa
a cadascuna, amb un preu fixe provinent de la seva com- s 
gi
posició. D’aquesta manera, al moment de prescriure una e
d’aquestes Fórmules, el prescriptor només haurà d’afegir l·l
Co
aquest codi al Pla de Medicació del pacient, eliminant la re-  
cepta paper clàssica, i convertint-la en recepta electrònica. de
l 
El pacient només haurà d’anar a la seva Oficina de Farmà- el
cia, amb el seu Pla de Medicació, i se li dispensarà la Fór- ns
mula com qualsevol altre medicament prescrit. L’Oficina de o
C
Farmàcia no haurà de tarifar la Fórmula, donat que aquesta 6 
ja té un preu fixat. Tot aquest procés minimitza la feina de ’1
ia
prescriptors i dispensadors, alhora que optimitza el procés òr
de facturació de dispensacions a càrrec del CatSalut, en la m
Me
seva vessant de Fórmules Magistrals.
	
A
I
Una altra línia de treball amb CatSalut, per la recepta elec- OG
trònica, ha segut el de mostrar avisos automàtics a les Ofi- L
O
cines de Farmàcia al moment de consultar el Pla de Me- N
dicació d’un pacient. L’objectiu és mostrar un d’aquests C
E
avisos (o dos, o tots tres, segons si el pacient compleix T
una, dos, o les tres condicions), i definir les actuacions que 

l’Oficina de Farmàcia haurà de dur a terme (i registrar elec- 
trònicament) per cadascú:


Identificació de tractaments amb dificultats pel mode 

d’administració. Detecció de si és la primera prescrip- 
ció d’un pacient, per determinats productes o malal- 

ties.
Identificació de medicaments que requereixen farma- 

covigilància. 
Detecció de possible manca d’adherència al tracta- 

ment.


Inicialment es volia que la detecció d’aquestes casuísti- 
ques es fes a SIRE (CatSalut), per tal de dotar al Sistema 

de més intel·ligència professional, però des del Departa- 
ment de Sistemes del Departament de Salut s’ha descar- 

tat, per tenir molt d’impacte en els temps de resposta de la 
recepta electrònica. S’ha de pensar que, per exemple, pel 

primer avís, el de primera presa, el Sistema s’ha de recó- 
rrer, al moment que l’Oficina de Farmàcia consulta el Pla de 
Medicació del pacient, totes les prescripcions fetes amb 

anterioritat al pacient, per detectar si una de les prescrip- 
cions consultades és la primera pel pacient o no i, cas de 

ser-ho, retornar l’avís de primera presa. Si cada mes tenim 
2.812.437 prescripcions diferents, el fet de mirar enrere un 

any implica recórrer 33.749.251 registres electrònics, tasca 
que satura molt els Sistemes del Departament de Salut, 

fent que el temps de resposta a la consulta de l’Oficina de 
Farmàcia sigui molt elevat (més de 9 segons per medica-
70
   68   69   70   71   72