Page 72 - Memòria 2016 - CCFC
P. 72ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
tracte de gestió i administració de SIFARE, vigent des del ac
2005. Arribat a un punt de no concordança, des del CCFC m
r
s’ha obert la possibilitat de signar aquest contracte amb Fa
altres proveïdors. S’han demanat ofertes a la pròpia HP, s 
gi
a NTT Communications (de la mà de Colt Telecom), a BT, e
a MediaCloud (de la mà d’AvantTIC), i a Oracle. Un cop l·l
Co
analitzades les propostes, i superades les corresponents  
reunions de tancament de dubtes i negociació, s’ha adju- de
l 
dicat el contracte amb NTT Communications.
el
ns
NTT Communications presenta un model de servei fona- o
C
mentat en Teams, en petits grups de tècnics orientats a un 6 
nombre reduït de clients, donant un servei de proximitat ’1
ia
que encaixa molt be amb el model de projectes del CCFC. òr
NTT Communications presenta, per altra banda, una pro- m
Me
posta de hosting dels servidors de recepta electrònica, 	
dins del Centre de Dades de Colt Telecom, on ja estan ubi- A
I
cats actualment els servidors, fet que facilita la posada en OG
marxa de la nova plataforma de recepta electrònica i del L
O
Portal de Serveis. El contracte permetrà, per altra banda, N
reduir un 30% els costos de gestió, administració, explo- C
E
tació, operació, i monitorització de les infraestructures de T
recepta electrònica del CCFC.


-	Un cop escollit el proveïdor responsable d’administrar la 

plataforma de recepta electrònica i del Portal de Serveis, 
s’ha continuat amb la posada en marxa de la nova plata- 

forma, que es va començar a dissenyar al 2015. No es volia 
posar en marxa la nova plataforma dins d’HP, per després 

tenir-la que migrar a un altre proveïdor. Era millor mantenir 
la plataforma actual a HP i, un cop escollit el futur proveï- 

dor, muntar-la ja dins del Centre de Dades del nou proveï- 
dor, tenint la plataforma antiga com a contingència cas de 

tenir problemes amb la posada en marxa de la nova.


La plataforma actual es va muntar al 2009, i consta de 7 
servidors, els quals connecten les 3.200 OFs de Catalunya 

amb els Sistemes d’Informació del CatSalut, rebent fins a 
70 peticions per segons, en períodes de màxima activi- 

tat (de 11:00 a 13:00 del matí). La nova plataforma, que 
s’ha començat al Setembre d’aquest any, i que es posarà 

operativa al 2017, consta exclusivament de dos servidors, 
però tres vegades més potents que els servidors actuals, 
donant més prestacions amb un menor nombre de servi- 

dors. A més a més, el Portal de Serveis comptarà amb un 
servidor addicional, fent que es tingui l’alta disponibilitat 

de la qual no es disposava fins ara. A banda, el sistema 
d’emmagatzematge de les dades (cabina de discos) serà 

propi del CCFC, a diferència del anterior que era compartit 
per diferents clients, fent que s’esperi una reducció consi- 

derable als temps de resposta del servei de recepta elec- 
trònica i del Portal de Serveis.
72
   70   71   72   73   74