Page 73 - Memòria 2016 - CCFC
P. 73ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
Suport de nivell 3 a les incidències de recepta electrònica ac
de les OFs o dels PGOFs, que no puguin ser resoltes pels m
r
nivells 1 i 2 del CGO, i escalat als diferents proveïdors, o al Fa
CatSalut si escau.
s 
gi
e
Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al l·l
Co
Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de  
Recepta Electrònica
de
l 
el
Anàlisi tècnic mensual de les conclusions preses pel Grup ns
de Treball d’Indicadors de Recepta Electrònica, en quant a o
C
implantació, eficiència, i qualitat del Servei
6 
’1
ia
Participació al Grup de Treball de Continuïtat del Servei de òr
SIRE, composat pels responsables tecnològics del CatSa- m
Me
lut, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 	
Informació (CTiTI), i del Consell de Col·legis Farmacèutics A
I
de Catalunya. Aquest Grup es reuneix periòdicament, i té OG
com objectiu bàsic dur a terme tasques proactives a la Pla- L
O
taforma de Recepta Electrònica, per tal d’optimitzar el ren- N
diment del Servei de Recepta Electrònica, i tractar d’evitar C
E
possibles incidències o minimitzar el seu impacte.
T


Participació al Comitè de Seguiment de Recepta Electrò- 
nica. Aquest Comitè, format pels responsables funcionals 

i tecnològics del Servei per part del CatSalut, dels seus 
Serveis Territorials, d’algunes de les seves Entitats Proveï- 

dores, del CTiTI, i del Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya, es reuneix cada dos mesos, amb l’objectiu de 

garantir la qualitat del Servei des d’un punt de vista tàctic 
(seguiment de les dates objectiu del Pla de Sistemes, ...).


Participació al Comitè de Direcció de Recepta Electrònica, 

confeccionant l’informe tecnològic resum de l’activitat de 
SIFARE del període de la reunió. Aquest Comitè, format 

pels Directors del Servei per part del CatSalut, del Departa- 
ment de Salut, d’algunes de les seves Entitats Proveïdores, 

i d’altres Entitats (com CTiTI o l’Agència de Qualitat i Ava- 
luació Sanitàries de Catalunya), es reuneix semestralment, 

amb l’objectiu de garantir la qualitat del Servei des d’un 
punt de vista estratègic (aprovació del Pla de Sistemes, ...).
5.2. XCCFC
XCCFC (Xarxa de Comunicacions Farmacèutica 
de Catalunya):


La Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya (XC- 

CFC d’ara cap endavant) connecta, des del 2006, les 3.200 
OFs de Catalunya amb SIFARE (i SIFARE amb els Sistemes 

d’Informació del CatSalut), per tal d’accedir al servei de recepta 
electrònica. XCCFC és una xarxa privada i segura, similar a la
73
   71   72   73   74   75