Page 74 - Memòria 2016 - CCFC
P. 74ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
utilitzada per les entitats bancàries, donat que per ella circulen ac
les dades de salut dels pacients. XCCFC és l’eina que permet m
r
a les OFs treballar en xarxa, i rebre altres serveis al marge de la Fa
recepta electrònica amb avantatges més profitoses, com ara els s 
gi
serveis de TicFarma (serveis de telefonia fixa, mòbil, i dades), o e
els serveis oferts pel nou Portal de Serveis.
l·l
Co
 
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- de
l 
tant d’aquest projecte:
el
ns
Després de dos anys de treball amb Telefónica, per tractar o
C
d’obtenir les millors condicions per les OFs pel que fa a la 6 
XCCFC, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ’1
ia
va prendre la decisió, al 2015, d’obrir la possibilitat de ges- òr
tió de la XCCFC a altres proveïdors de telecomunicacions, m
Me
com ara BT i Vodafone. Durant tot el 2015, i fins a Juny del 	
2016, s’ha estat treballant amb Telefónica, Vodafone, i BT, A
I
de cara a tancar les condiciones més favorables per les OG
Oficines de Farmàcia pel que fa a la XCCFC, tant en quali- L
O
tat de servei com en estalvis econòmics.
N
C
E
Després d’analitzar durant mesos les propostes presenta- T
des per Telefónica, BT, i Vodafone, el CCFC ha pres la deci- 

sió de concedir la gestió de la XCCFC a Vodafone. Per dur 
a terme aquest anàlisi, s’ha comptat amb l’empresa Sayós 

& Carrera, com a consultora externa experta en serveis 
de telecomunicacions. S’han valorat diversos punts, com 

l’arquitectura presentada, els equips involucrats, la qualitat 
del servei, l’experiència prèvia, la dificultat de la migració, i 

la proposta econòmica. La proposta de Vodafone, no sent 
la més econòmica, ha tret més punts degut a la xarxa de 

backup proposada, fonamentada en una xarxa totalment 
independent de la connexió principal, monitoritzable punt 

a punt, amb transmissió 4G multioperador, agafant la sen- 
yal de l’operador que més cobertura doni, entre Vodafone, 

Telefónica, i Orange. Tot i no ser la Xarxa més econòmica, 
l’estalvi anual per les Oficines de Farmàcia, en concepte 

de connectivitat, s’estima en 1 milió d’Euros, sent la Xarxa 
de Recepta Electrònica amb fibra òptica més econòmica a 

nivell Nacional.


Previ a començar la migració, s’ha treballat durant molts 
mesos l’Oficina de Migració, responsable de la seva coor- 
dinació, la qual s’ha adjudicat a l’empresa Sayós & Carrera, 

donat el seu expertise en oficines tècniques i la seva expe- 
riència durant molts anys com a Centre d’Atenció a l’Usuari 

(CAU) de la recepta electrònica a Catalunya. S’han definit 
els procediments de treball, s’han dimensionat els recur- 

sos necessaris, i s’han estimat els costos lligats a aquesta 
gestió. Aquesta Oficina serà el canal únic de comunicació 

amb les farmàcies (comunicació informativa inicial, comu- 
nicació de cita amb els tècnics per la migració, comunica-
74
   72   73   74   75   76