Page 75 - Memòria 2016 - CCFC
P. 75ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ció i proves el dia de la migració, i comunicació de segui- ac
ment de la migració), i es responsabilitzarà de la gestió de m
r
les corresponents accions amb Vodafone, sent el CCFC el Fa
responsable únic de tot el procés de migració.
s 
gi
e
Un cop presa la decisió de l’operadora gestora de la XC- l·l
Co
CFC, i de l’empresa responsable de l’Oficina de Migració,  
a l’Agost ha començat aquesta migració. És un projecte de de
l 
quasi 12 mesos, donat que s’han de migrar tots els serveis el
centrals (comunicació farmàcies amb SIFARE, de SIFARE ns
amb SIRE, i de les farmàcies amb la sortida a Internet cen- o
C
tralitzada), i 3.200 punts de xarxa corresponents a cadas- 6 
cuna de les farmàcies de Catalunya. La migració a cada ’1
ia
farmàcia implica muntar una nova línia de comunicacions, òr
per tal de no perdre el servei actual, amb fibra òptica com a m
Me
línia principal allí on es pugui, o ADSL allí on no es pugui, i 	
línia de comunicacions mòbils 4G multioperador com a línia A
I
de backup. A la fi de la migració s’espera tenir un 40% de OG
farmàcies amb fibra òptica, i un 60% amb ADSL, les quals L
O
entraran dins d’un procés de millora tecnològica continua, N
per tal d’instal·lar-lis fibra, amb l’objectiu d’assolir el 80% C
E
durant els propers tres anys. L’adreçament IP de cada PC T
de les farmàcies es mantindrà per facilitar el procés de mi- 

gració, i involucrar el menys possible a les empreses de 
manteniment informàtic de les farmàcies.


Mentre duri la migració de la XCCFC, des del CCFC 

s’hauran de gestionar dues Xarxes alhora, duent a terme 
les tasques recurrents de cada any:


Seguiment del Servei de Sortida Segura a Internet per 

les 3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya, per tal 
de garantir la seguretat de la xarxa global i de cada 

punt individual (detectant incidències proactivament 
o patrons de virus a les Oficines de Farmàcia), i ges- 

tionar les sol·licituds d’obertura de comunicacions 
entre les Oficines de Farmàcia i servidors públics 

d’Internet.
Revisió de les possibilitats de millora tecnològica 

d’aquelles Oficines de Farmàcia que es connecten a 
la Xarxa amb tecnologia ADSL i backup XDSI, i plani- 

ficació, execució, i seguiment, d’aquelles migracions 
que són possibles.
Suport de nivell 3 a les incidències de connectivitat de 

les Oficines de Farmàcia que no puguin ser resoltes 
pels nivells 1 i 2 del CGO, o d’aquelles que superin 

els SLAs acordats amb Telefónica per la resolució 
d’incidències, i que requereixen d’un procediment 

d’escalat amb Telefónica.
75
   73   74   75   76   77