Page 76 - Memòria 2016 - CCFC
P. 76ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
5.3. Portal Portal de Serveis:
è
ac
de serveis
m
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va iniciar al r
Fa
2013 un procés de reorganització i optimització dels seus pro- s 
cessos, amb objectius d’estalvi econòmic, millora de la qualitat gi
e
dels serveis, i alineament amb el nou Model de Farmàcia Comu- l·l
nitària. Al conjunt de Sistemes, Processos, i Serveis, suportats Co
 
sobre noves infraestructures, que conformen aquest nou Mo- de
del de Serveis del CCFC, se li va anomenar SIFADATA (Siste- l 
el
ma d’Informació de Gestió de les Dades), sent el nou Portal de ns
Serveis el seu eix vertebral, i la porta d’accés per les Oficines o
C
de Farmàcia als nous serveis oferts pel CCFC (servei de recepta 6 
electrònica, serveis professionals, i serveis tecnològics – TicFar- ’1
ia
ma).
òr
m
Me
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 	
tant d’aquest projecte:
A
I
OG
Al Maig s’ha posat en marxa el nou Portal de Serveis per les L
O
3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya, i els 4 Col·legis N
Oficials de Farmacèutics de Catalunya (COFs d’ara en en- C
E
davant), des del qual es poden gestionar electrònicament T
els següents serveis:


Servei de recepta electrònica:


Gestió de les Oficines de Farmàcia que poden treba- 

llar amb el servei de Recepta Electrònica. 
Gestió dels usuaris que poden treballar amb el ser- 

vei de Recepta Electrònica. Els usuaris col·legiats són 
gestionats pels COFs, mentre que els usuaris auxiliars 
són gestionats pels propis titulars de les Oficines de 

Farmàcia.
Gestió dels permisos que poden tenir aquests usuaris 

amb el servei de Recepta Electrònica. Per exemple, la 
signatura de recepta electrònica només està permesa, 

per defecte, pels titulars i els substituts de l’Oficina de 
Farmàcia, els quals, mitjançant el Portal de Serveis, 

poden permetre que els adjunts de l’Oficina de Far- 
màcia també puguin fer aquesta signatura.

Gestió dels equips (PCs, datàfons, ...) de l’Oficina de 
Farmàcia que poden treballar amb el Servei de Re- 

cepta Electrònica, o que requereixen de connexió a 
Internet a través del servei centralitzat de la XCCFC 

Gestió de les farmacioles de les Oficines de Farmàcia. 
A través del Portal es poden donar d’alta aquestes 

farmacioles, per tal que també puguin treballar amb el 
Servei de Recepta Electrònica.

Control de qualitat de la signatura electrònica de les 
dispensacions del servei de Recepta Electrònica. Mit- 

jançant diversos avisos al Portal, i un informe detallat 
de lo pendent de signar, les Oficines de Farmàcia po-
76
   74   75   76   77   78