Page 77 - Memòria 2016 - CCFC
P. 77ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
den actuar proactivament per tal d’evitar les corres- ac
ponents devolucions per part del CatSalut, ja sigui m
r
per dispensacions no signades o per dispensacions Fa
signades fóra de termini
s 
gi
Tancament de la facturació electrònica a càrrec del e
CatSalut. Les Oficines de Farmàcia tenen la potestat l·l
Co
d’establir un dia al mes, a partir del qual, totes les  
dispensacions posteriors, fins a la fi del mes, es fac- de
l 
turaran al mes següent de la dispensació. A través el
del Portal de Serveis, les Oficines de Farmàcia poden ns
establir aquest dia cada mes. Cas de no establir cap o
C
dia, el tancament de la facturació es farà de manera 6 
automàtica, incloent totes les dispensacions fetes du- ’1
ia
rant el mes a la factura d’aquest mes.
òr
Impressió de fulls de cupons buits. A través del Portal m
Me
de Serveis, les Oficines de Farmàcia poden treure “n” 	
fulls buits on enganxar els cupons precintes de les A
I
dispensacions a càrrec del CatSalut, amb les dades OG
de l’Oficina de Farmàcia, i els requadres per enganxar L
O
els cupons de manera adreçada.
N
Obtenir un llistat amb les dades de facturació (import C
E
líquid, previ a descomptes) de les dispensacions a cà- T
rrec del CatSalut, d’un període determinat, en format 

PDF, DOC, o HTML.
Obtenir un llistat amb les dades de prescripció i dis- 

pensació de les dispensacions a càrrec del CatSa- 
lut, d’un període determinat, en format PDF, DOC, o 

HTML.
Obtenir un llistat amb el detall de les Fórmules Magis- 

trals dispensades per l’Oficina de Farmàcia, a càrrec 
del CatSalut, d’un període determinat, en format PDF, 

DOC, o HTML.
Pel 2017 s’afegiran nous serveis, com ara el de dis- 

pensacions pendents de signar, o informes econòmics 
comparatius, o de fidelitat dels pacients, de cada Ofi- 

cina de Farmàcia amb les seves 9 més properes.


Serveis Professionals:


L’objectiu del Portal de Serveis és ser l’eina única de 
gestió electrònica de tots els Serveis Professionals 

que puguin donar les Oficines de Farmàcia als ciu- 
tadans de Catalunya. Al 2014 es varen analitzar els 
diferents serveis que s’estaven proporcionant a Ca- 

talunya, i els diferents sistemes o eines amb els que 
es feia la seva gestió. D’aquest anàlisi es va prendre 

la decisió d’implantar al Portal de Serveis, com a pri- 
mer servei a gestionar electrònicament, el Programa 

de Manteniment amb Metadona (PMM d’ara en en- 
davant). Al 2016 s’ha obert la gestió electrònica del 

PMM a les 160 Oficines de Farmàcia que hi partici- 
pen, amb les següents funcionalitats:
77
   75   76   77   78   79