Page 8 - Memòria 2016 - CCFC
P. 8ya
un
al
at
C
e 
s d
Col·laborar
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
Ordenar
eg
l·l
Co
e 
Representar
d
ll 
se
on
C
6 
Vetllar
’1
ia
òr
m
Me
	
L
EL
S
ON
C
L 
E
2.1. Finalitats
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, de conformitat 

amb el què disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les 
professions titulades i col·legis professionals, és una corporació de 

dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix 
l’òrgan suprem representatiu i coordinador de la totalitat dels col·legis 

de farmacèutics existents a Catalunya i que hi estan integrats, és a 
dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Té per objecte la 

representació de la professió davant la Generalitat de Catalunya i 
l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes 

les funcions que li assignin la legislació vigent.


Aquest Consell, constituït l’any 1985, va ser el primer consell autonò- 
mic de col·legis farmacèutics a l’Estat espanyol.
FINALITATS DEL CONSELL


El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha de complir les 
finalitats següents:


Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les 

condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica en 
totes les seves modalitats.


Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici 

de la professió.


Representar els interessos generals de la professió a Catalunya, 
especialment en les seves relacions amb les administracions pú- 

bliques de qualsevol àmbit.


Vetllar perquè l’activitat professional dels farmacèutics s’adeqüi 
als interessos i al benestar dels ciutadans i, per tant, coadjuvar a 

la millor resolució dels problemes relacionats amb la salut pública.


08
   6   7   8   9   10