Page 80 - Memòria 2016 - CCFC
P. 80ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
proporcionarà mitjançant les infraestructures de SIFADATA, sota ac
el mateix model de seguretat de la recepta electrònica, garantint m
r
d’aquesta forma el compliment de la LOPD nivell alt, requerit per Fa
aquest tipus de dades.
s 
gi
e
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- l·l
Co
tant d’aquest projecte:
 
de
l 
Reunions de treball amb el Departament de Salut, per tal el
de tancar el Model Funcional del projecte, en el qual es ns
fonamenta tot el seu desenvolupament.
o
C
6 
Reunió de presentació d’aquest model funcional a les ’1
ia
empreses responsables dels punts de venda (PGOF) òr
de les Oficines de Farmàcia, i planificació del calendari m
Me
d’implantació, previst pel 2017.
	
A
I
Inici del desenvolupament de l’API 6.0.0 de recepta elec- OG
trònica, que permetrà a les Oficines de Farmàcia la ges- L
O
tió electrònica dels Llibres Receptari i de comptabilitat N
d’estupefaents, així com dels vals de compra i venda C
E
d’estupefaents, a través del seu PGOF. Aquest desenvolu- T
pament es va aturar al 2014, donat que es va donar prioritat 

a la tarifació de les fórmules magistrals a través del PGOF, 
i al 2015, donat que es va donar prioritat a la dispensació 

electrònica de receptes papers a pacients d’altres Comu- 
nitats Autònomes. La seva implementació està prevista pel 

2017.


Disseny de les funcionalitats del Portal de Serveis que per- 
metrà a les Oficines de Farmàcia consultar els llibres ofi- 

cials, publicats des dels seus PGOFs, els quals podran ser 
inspeccionats pel Departament de Salut a través del propi 

Portal. Les Oficines de Farmàcia, podran, també a través 
del Portal, presentar la declaració anual d’estupefaents, i la 

declaració mensual d’especial control mèdic.


Disseny de l’arquitectura de comunicacions que permetrà 
l’accés, de forma segura, del Departament de Salut, i de 

la distribució, a les infraestructures del projecte, a través 
d’Internet.
5.5. TicFarma
TicFarma (Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i de Valor 
Afegit, per les Oficines de Farmàcia de Catalunya):


Sota el paraigües de TicFarma, i gràcies a la força que propor- 

ciona la Xarxa d’Oficines de Farmàcia de Catalunya, el CCFC 
ofereix, des del 2011, serveis de telefonia fixa, telefonia mòbil, i 

accessos a Internet, amb unes condicions molt avantatjoses per 
les Oficines de Farmàcia de Catalunya. L’objectiu del CCFC és
80
   78   79   80   81   82