Page 81 - Memòria 2016 - CCFC
P. 81ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
anar afegint més serveis de valor afegit, de caràcter professional ac
o empresarial per les Oficines de Farmàcia.
m
r
Fa
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- s 
gi
tant d’aquest projecte:
e
l·l
Co
A principis del 2016, el CCFC proporcionava els serveis  
de TicFarma a 967 OFs (amb un total de 2.222 línies fixes de
l 
i ADSLs, i 2.314 línies mòbils). A la fi del 2016, els serveis el
s’oferien a 969 OFs (amb un total de 2.249 línies fixes i ns
ADSLs, i 2.369 línies mòbils). S’ha arribat a un punt en el qual o
C
el creixement anual dels Serveis de TicFarma s’ha estancat.
6 
’1
ia
Després de dos anys de treball amb Telefónica, per tractar òr
d’obtenir les millors condicions per les OFs pel que fa a m
Me
TicFarma, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Cata- 	
lunya va prendre la decisió, al 2015, d’obrir la possibilitat A
I
de gestió de TicFarma a altres proveïdors de telecomuni- OG
cacions, com ara BT i Vodafone. Durant tot el 2015, i fins a L
O
Juny del 2016, s’ha estat treballant amb Telefónica, Voda- N
fone, i BT, de cara a tancar les condiciones més favorables C
E
per les Oficines de Farmàcia pel que fa a TicFarma, tant en T
qualitat de servei com en estalvis econòmics.


Després d’analitzar durant mesos les propostes presen- 

tades per Telefónica, BT, i Vodafone, el CCFC ha pres la 
decisió de concedir la gestió de TicFarma a la mateixa 

Operadora que gestionarà la XCCFC, Vodafone. Per dur a 
terme aquest anàlisi, s’ha comptat amb l’empresa Sayós 

& Carrera, com a consultora externa experta en serveis de 
telecomunicacions. S’han valorat diversos punts, com la 

proposta econòmica, els equips involucrats, la qualitat del 
servei, l’experiència prèvia, i la dificultat de la migració.


Previ a començar la migració, s’ha treballat durant molts 

mesos l’Oficina de Migració, responsable de la seva co- 
ordinació, la qual s’ha adjudicat a l’empresa Sayós & Ca- 

rrera, donat el seu expertise en oficines tècniques i la seva 
experiència durant molts anys com a Centre d’Atenció a 

l’Usuari (CAU) de la recepta electrònica a Catalunya. S’han 
definit els procediments de treball, s’han dimensionat els 

recursos necessaris, i s’han estimat els costos lligats a 
aquesta gestió. Aquesta Oficina serà el canal únic de co- 
municació amb les farmàcies (comunicació informativa ini- 

cial, comunicació de cita amb els tècnics per la migració, 
comunicació i proves el dia de la migració, i comunicació 

de seguiment de la migració), i es responsabilitzarà de la 
gestió de les corresponents accions amb Vodafone, sent el 

CCFC el responsable únic de tot el procés de migració.


Finalment, aquesta migració s’ha endarrerit al 2017, donat 
que s’han prioritzat les tasques de migració de la XCCFC.
81
   79   80   81   82   83