Page 82 - Memòria 2016 - CCFC
P. 82ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
Mentrestant, s’han continuat fent les tasques continues de ac
gestió dels serveis de TicFarma oferts per Telefónica:
m
r
Fa
Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO s 
gi
(Centre de Gestió d’Operacions) de TicFarma. El e
CGO és la peça clau del Model de Suport de TicFar- l·l
Co
ma, donat que incorpora el CAU (Centre d’Atenció  
de l’Usuari) de TicFarma, on es canalitzen totes les de
l 
peticions i totes les incidències que les Oficines de el
Farmàcia puguin tenir amb els Serveis de TicFarma. ns
A més a més, el CGO ofereix tota una sèrie de Ser- o
C
veis proactius, com ara la refacturació als COFs i a 6 
les Oficines de Farmàcia de tots els costos lligats a ’1
ia
TicFarma.
òr
m
Me
Suport de nivell 3 als dubtes de contractació o de 	
qualsevol altre tipus, que no poden ser resolts pels A
I
nivells 1 i 2, proporcionats pel CGO.
OG
L
O
Gestió amb la Comissió Nacional del Mercat de Va- N
lors (CNMV) de les despeses associades als Serveis.
C
E
T
Seguiment i control del procés de refacturació dels 

serveis TicFarma als COFs i Oficines de Farmàcia.
5.6. CGO
CGO (Centre de Gestió d’Operacions):


El Centre de Gestió d’Operacions (CGO d’ara cap endavant) pro- 
porciona el servei d’atenció a l’usuari (CAU) a dubtes o incidèn- 

cies amb la recepta electrònica, el portal de serveis, o la XCCFC, 
així com la monitorització global de tota la XCCFC, i la monito- 

rització individual de cadascú dels 3.200 punts de Xarxa. Aquest 
servei el proporciona l’empresa Sayós & Carrera des del 2009.


Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 

tant d’aquest projecte:


Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO, clas- 
sificades per dubtes i incidències, per tipologia de dubte o 

incidència, i anàlisi dels temps de resolució, per tractar de 
trobar punts de millora als serveis.


Monitorització de tots els Serveis del CCFC, a través de les 
següents eines:


Nagios, com a eina bàsica de monitorització de tota 

la Xarxa Farmacèutica de Catalunya, extrem a extrem, 
des de cada Oficina de Farmàcia, fins al node final 

d’entrada al XCAT (Xarxa de Comunicacions de la Ge- 
neralitat de Catalunya, d’ara cap endavant).
82
   80   81   82   83   84