Page 84 - Memòria 2016 - CCFC
P. 84ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
5.8. Business Business Intelligence:
è
ac
Intelligence
m
L’objectiu del projecte és, en una primera fase, dotar als COFs r
Fa
d’una eina d’explotació de les dades de recepta electrònica, s 
tant des del punt de vista del seguiment del servei, com de la gi
e
gestió i seguiment de la facturació a càrrec del CatSalut, garan- l·l
tint sempre la normativa legal, i sense treballar amb cap dada Co
 
de caràcter personal. En fases futures s’analitzarà la viabilitat de
d’estendre el servei a les Oficines de Farmàcia.
l 
el
ns
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- o
C
tant d’aquest projecte:
6 
’1
ia
Manteniment dels dos grups de quadres de comandament òr
oberts al 2015 pels COFs, el de dispensació i el de factura- m
Me
ció.
	
A
I
Disseny de nous llistats a afegir al 2017 al Portal de Ser- OG
veis, fonamentats en una comparativa entre una Oficina de L
O
Farmàcia i les nou que la envolten, des del punt de vista N
econòmic i des del punt de vista de fidelitat dels pacients, C
E
per un període determinat.
T


Desenvolupament i posada en marxa d’una funcionalitat 
que permet als COFs, a partir d’un fitxer d’entrada amb 

codis de recepta dispensades, obtenir totes les dades 
associades a la seva dispensació, per tal de presentar 

al·legacions davant de certes reclamacions presentades 
per CatSalut a la facturació, a les corresponents reunions 

mixtes.
5.9. SIFARE i Gestió tecnològica de les infraestructures de SIFARE 

SIFADATA
i SIFADATA:


Tots els serveis que envolten al nou Portal de Serveis (gestió 
d’usuaris de recepta electrònica, llistat de dispensacions de 

recepta electrònica, gestió electrònica de PMM, gestió dels 
serveis TicFarma, facturació a càrrec del CatSalut, Business 

Intelligence, etc.) es sustenten sobre una nova infraestructura 
del CCFC, creada al 2013, la qual es troba integrada dins de 

la infraestructura del servei de recepta electrònica existent des 
del 2005. És una arquitectura complexa, multidisciplinar, i mul- 

tiproveïdor, que requereix d’una molt bona gestió tecnològica 
per part del CCFC, per garantir la qualitat dels serveis que pro- 

porciona als seus usuaris (COFs, Oficines de Farmàcia, PGOFs, 
CatSalut, Departament de Salut).


Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 

tant d’aquest projecte:

84
   82   83   84   85   86