Page 85 - Memòria 2016 - CCFC
P. 85ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
S’ha continuat amb la posada en marxa de la nova plata- ac
forma, que es va començar a dissenyar al 2015. La pla- m
r
taforma actual es va muntar al 2009, i consta de 7 servi- Fa
dors, els quals connecten les 3.200 Oficines de Farmàcia s 
gi
de Catalunya amb els Sistemes d’Informació del CatSalut, e
rebent fins a 70 peticions per segons, en períodes de màxi- l·l
Co
ma activitat (de 11:00 a 13:00 del matí). La nova platafor-  
ma, que s’ha començat al Setembre d’aquest any, i que de
l 
es posarà operativa al 2017, consta exclusivament de dos el
servidors, però tres vegades més potents que els servidors ns
actuals, donant més prestacions amb un menor nombre de o
C
servidors. A més a més, el Portal de Serveis comptarà amb 6 
un servidor addicional, fent que es tingui l’alta disponibilitat ’1
ia
de la qual no es disposava fins ara. A banda, el sistema òr
d’emmagatzematge de les dades (cabina de discos) serà m
Me
propi del CCFC, a diferència del anterior que era compartit 	
per diferents clients, fent que s’esperi una reducció consi- A
I
derable als temps de resposta del servei de recepta elec- OG
trònica i del Portal de Serveis.
L
O
N
Des del 2005, el Sistema d’Informació de recepta electrò- C
E
nica del CCFC (SIFARE), s’ha comunicat única i exclusiva- T
ment amb el Sistema d’Informació de recepta electrònica 

del CatSalut (SIRE). A partir del 2016 es comença a tre- 
ballar per tal que SIFARE es comuniqui també amb altres 

Sistemes externs, com el PIRE de CatSalut per la intero- 
perabilitat nacional de la recepta electrònica, o el EMVO 

del CGCOF per la traçabilitat dels medicaments. Cadascú 
d’aquests altres Sistemes “parla” el seu propi “idioma”, 

diferent al que parla SIRE, el que fa necessària una peça 
que faci de nexe d’unió únic, i faci de traductor dels dife- 

rents idiomes a integrar. Una possible peça seria el pro- 
ducte Service Bus d’Oracle. Per aquest motiu, s’han reprès 

les converses del 2012 amb Oracle i AvantTIC, al voltant 
d’aquest producte, i s’han fet diferents visites a clients que 

ho tenen implantat dins del sector Salut, com ara l’Hospital 
General de Vic. A més a més, l’arquitectura software del 

Sistema central de recepta electrònica és una arquitectu- 
ra del 2005, que no permet, per exemple, comunicacions 

SSL amb encriptació SHA2. Es farà servir també, per tant, 
l’Oracle Service Bus com a eina d’actualització tecnològica 

d’aquesta Arquitectura.

Continuïtat del Grup de Treball de Comunicacions (GT- 

COMS), format per experts en temes de telecomunica- 
cions, del CCFC, Telefónica, Vodafone, BT, HP, i ORACLE, 

amb l’objectiu de definir la integració de les noves infra- 
estructures de SIFADATA amb la Xarxa de Comunicacions 

Farmacèutica de Catalunya (XCCFC), per donar serveis a 
les Oficines de Farmàcia de Catalunya.85
   83   84   85   86   87