Page 86 - Memòria 2016 - CCFC
P. 86ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
Continuïtat del Grup de Treball de Posada en Marxa (GT- ac
CONFIG), format per experts tecnològics del CCFC, Telefó- m
r
nica, Vodafone, BT, HP, AvantTIC, i ORACLE, amb l’objectiu Fa
de definir quina hauria de ser la manera més òptima per s 
gi
posar en marxa les noves infraestructures de SIFADATA, i e
de fer seguiment de la planificació prevista, donant suport l·l
Co
a qualsevol problema que pogués sortir durant aquesta.
 
de
l 
Participació al Grup de Treball de Continuïtat del Servei de el
SIRE, composat pels responsables tecnològics del CatSa- ns
lut, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la o
C
Informació (CTiTI), i del Consell de Col·legis Farmacèutics 6 
de Catalunya. Aquest Grup es reuneix periòdicament, i té ’1
ia
com objectiu bàsic dur a terme tasques proactives a la Pla- òr
taforma de Recepta Electrònica, per tal d’optimitzar el ren- m
Me
diment del Servei de Recepta Electrònica, i tractar d’evitar 	
possibles incidències o minimitzar el seu impacte.
A
I
OG
Seguiment dels serveis d’Oracle Platinum, els quals, de L
O
manera proactiva, monitoritzen en remot tots els elements N
(hardware i software) de la plataforma de SIFADATA, per C
E
tractar d’evitar possibles incidències i, cas de que aques- T
tes apareguin, resoldre-les dins d’uns terminis establerts.


Reunions setmanals de seguiment amb tots dos grups, 

cada Divendres, i reunions mensuals de seguiment presen- 
cial al CCFC, l’últim Divendres de cada mes.

5.10. Base de Base de Dades de Contingència de la Recepta Electrònica:

Dades de
Amb aquest projecte, el CCFC disposa d’una rèplica de la base 
Contingència 
de dades de dispensacions de recepta electrònica. D’aquesta 
manera, en cas de caiguda o problemes amb la recepta electrò- 
de la Recepta 
nica (SIFARE), les infraestructures de SIFADATA podrien conti- 
nuar donant el servei, sense que les OFs de Catalunya tingueren Electrònica

afectació. La rèplica també permet tenir un repositori de dades 
per fer la seva explotació, ja sigui com a llistats, per les Oficines 

de Farmàcia, a través del Portal de Serveis, o com a dataware- 
house, pels COFs i CCFC, a través del Business Intelligence 

integrat al nou Portal de Serveis. El fet de no treure aquestes 
consultes directament des del transaccional de SIFARE, permet 
optimitzar el rendiment de la recepta electrònica, i obtenir un 

millor temps de resposta en l’obtenció de les consultes i llistats.


Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 
tant d’aquest projecte:


Des del 2013, totes les infraestructures que sustenten els 

nous projectes del CCFC, al marge de la recepta electròni- 
ca, s’han allotjat al centre de dades de Telefónica. Al 2015 es
86
   84   85   86   87   88