Page 87 - Memòria 2016 - CCFC
P. 87ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
va començar a dissenyar el trasllat d’aquestes infraestructu- ac
res, des d’aquest centre de dades cap al centre de dades de m
r
BT. BT presenta un gran expertise en gestió d’arquitectures Fa
Oracle, en les quals es fonamenten aquestes infraestructu- s 
gi
res. Durant el 2016 s’ha dut a terme aquest trasllat, de ma- e
nera satisfactòria, sense cap afectació al Portal de Serveis, l·l
Co
ni a cap servei dependent d’aquestes infraestructures.
 
de
l 
Seguiment i estabilització del producte Oracle GoldenGa- el
te, responsable de fer aquesta rèplica de dades en temps ns
real, així com dels procediments que l’envolten (procés o
C
d’alta disponibilitat, procés de monitorització i alertes au- 6 
tomàtiques, procés de reinstanciació).
’1
ia
òr
Continuació del projecte de possible connexió dels servi- m
Me
dors frontals de SIFARE contra la base de dades de SIFA- 	
DATA, cas de caiguda de la base de dades de SIFARE a la A
I
qual aquests servidors estan connectats.
OG
L
O
Continuació del projecte de migració de les dades històri- N
ques de recepta electrònica, ubicades a la base de dades C
E
de SIFARE cap a les noves bases de dades ubicades a SI- T
FADATA, amb l’objectiu de reduir els costos associats al seu 

emmagatzematge (els servidors de SIFADATA tenen cabines 
de discos pròpies, mentre que els de SIFARE són llogades).

5.11. Sistemes Sistemes d’Informació interns:

d’Informació
Al marge de tots els projectes tecnològics lligats a serveis a 
interns
COFs, Oficines de Farmàcia, PGOFs, CatSalut, i Departament 
de Salut, que hem detallat als anteriors punts, des del Departa- 

ment d’eProjectes del CCFC també es gestionen i implanten els 
sistemes d’informació interns necessaris per la feina diària de la 

plantilla del CCFC, o dels seus Consellers.


Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al vol- 
tant d’aquests projectes:


Evolució, manteniment, i suport del projecte eConsell, con- 

sistent en dotar als Membres del Consell de les infraes- 
tructures necessàries per tal que puguin treballar dins d’un 
àmbit de xarxa col·laborativa, compartint documents i apli- 

cacions, amb un model d’alta seguretat, fent desaparèixer 
el paper, amb el corresponent estalvi de costos i increment 

de la productivitat.


Manteniment de les infraestructures internes del CCFC 
(servidors, comunicacions, correus, dominis, WEB pública 

del CCFC, telefonia, etc.), i suport tecnològic als treballa- 
dors del CCFC.
87
   85   86   87   88   89