Page 89 - Memòria 2016 - CCFC
P. 89ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
m
r
Fa
s 
gi
e
l·l
Co
 
de
l 
el
ns
o
C
6 
’1
ia
òr
m
Me
	
T
La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anome- A
T
nada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el com- LI
promís de l’organització envers les necessitats dels seus grups BI
d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi am- A
NS
bient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparèn- O
cia), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del P
S
que estableix la legislació vigent.
E
R

En aquest sentit, i com en anys anteriors, s’han seguit col·laborant 
amb Farmamundi, la Fundació Privada Abadia de Montserrat, 

2025 i amb la Fundació de la Concòrdia Farmacèutica.
89
   87   88   89   90   91