Page 95 - Memòria 2016 - CCFC
P. 95ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
Ingressos 2016
m
r
Fa
s 
gi
e
Pressupost Realitat Diferència l·l
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
Co
 
ACTIVITAT ORDINÀRIA
de
l 
el
QUOTES COL·LEGIALS	567.410,70	575.612,35	8.201,65
ns
o
Quotes Barcelona	447.402,00	453.528,00	6.126,00
C
Quotes Girona
48.628,00
49.883,00
1.255,00
6 
’1
Quotes Lleida
27.467,70
28.149,35
681,65
ia
Quotes Tarragona
43.913,00
44.052,00
139,00
òr
m
Me
ALTRES INGRESSOS	13.000,00	20.666,12	7.666,12
	
6
Programa PESGG	2.500,00	3.000,00	500,00
1
II Jornada Consell
10.500,00
15.600,00
5.100,00
20
T 
Patrocini Esteve - PCAF
2.066,12
2.066,12
OS
P
U
INGRESSOS FINANCERS	100,00	25,17
SS
Interessos c/c Administració	100,00	25,17
E
R
 P
PROCEDIMENT RECLAMACIÓ INTERESSOS	160.383,45	160.383,45
NT
E
Recl. interessos de demora (2013)
25.733,45
25.733,45
M
Recl. interessos de demora (complerta 2013)
134.650,00
134.650,00
CA
N
A
INGRÉS DE L’IMMOB. I EXECEP.	155,94
T

Ingressos Exepcionals	155,94


TOTAL INGRESSOS	580.510,70	596.459,58	15.948,88

SERVEIS DE PROJECTES O.F.	964.960,00	983.871,48	18.911,48GESTIÓ PER MANTENIMENT ESTRUCTURA R.E.	964.960,00	983.871,48	18.911,48
15.594,49
Barcelona 719.305,90
734.900,39

1.134,36
Girona 86.740,95
87.875,31
Lleida 53.127,56	53.905,16	777,60

Tarragona 105.785,59	107.190,62	1.405,03


CONNECTIVITAT	4.505.046,96	4.746.481,75	241.434,79


REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA XARXA	3.265.399,44	3.298.241,33	32.841,89
Connexió OF
3.225.240,00
3.251.423,18
26.183,18

Trucades fora de Tarifa Plana de les OF
40.159,44
46.818,15
6.658,71
SLA’s Serveis Xarxa 2016	0,00	0,00


SERVEIS TICFARMA	1.239.647,52	1.448.240,42	208.592,90

Telefonia Fixa i ADSL	976.481,70	951.073,25	-25.408,45
Telefonia Mòbil
477.381,22
712.247,17
234.865,95

Subvenció a la Xarxa
-214.215,40
-215.080,00
-864,60
95
   93   94   95   96   97