Page 96 - Memòria 2016 - CCFC
P. 96ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
Ingressos 2016 m
(continuació)
r
Fa
s 
gi
e
Pressupost Realitat diferència l·l
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
Co
 
SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ	4.676.000,00	4.953.779,57	277.779,57
de
l 
Subvenció fons Finanç. Nov. Tecno. el
i altres (AIU 18/03/15)
4.176.000,00
4.453.779,57
277.779,57
ns
o
Acord CatSalut utilització Nov.Tecno. C
i altres AIU
500.000,00
500.000,005
6 
’1
ia
òr
TOTAL INGRESSOS CONSELL	10.726.517,66	11.280.592,38	554.074,72
m
Me
	
6
1
20
T 
OS
P
U
SS
E
R
 P
NT
E
M
CA
N
A
T96
   94   95   96   97   98