Page 97 - Memòria 2016 - CCFC
P. 97ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
Despeses 2016
ac
m
r
Fa
s 
gi
e
Pressupost Realitat diferència l·l
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
Co
 
ACTIVITAT ORDINÀRIA
de
l 
el
JUNTA DEL CONSELL	145.861,04	140.768,45	-5.092,59
ns
o
Assignació President Consell
19.003,56
19.003,56
0,00
C
Assignació Secretària Consell	40.857,48	40.857,48	0,00 6 
’1
Reunions juntes del Consell	68.000,00	64.461,54	-3.538,46
ia
Atencions corporatives
18.000,00
16.445,87
-1.554,13
òr
m
Me
	
COMISSIONS TÈCNIQUES	38.000,00	34.774,38	-3.225,62
6
Dietes i Comissions	38.000,00	34.774,38	-3.225,62
1
20
T 
14.900,00	12.234,18	-2.665,82
OS
MANTENIMENT SEU	P
Reparacions i conservació	3.500,00	2.382,95	-1.117,05
U
Servei de Neteja
4.100,00
3.439,16
-660,84
SS
E
Manteniment Sistema Seguretat	600,00	596,81	-3,19 R
Assegurança	600,00	642,94	42,94
 P
NT
Llum
4.000,00
3.330,15
-669,85
E
Escala
1.500,00
1.427,12
-72,88
M
CA
Aigua
600,00
415,05
-184,95
N
A
T
SERVEIS PROFESSIONALS	199.133,45	206.922,25	7.788,80

Advocats i Assessories	60.000,00	47.041,29	-12.958,71
SP Activa (Riscos Laborals)
1.000,00
993,14
-6,86


17.950,00	16.047,91	-1.902,09
COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS	
Comunicació i Publicacions
15.450,00
6.430,91
-9.019,09
Programa PESGG
2.500,00
1.867,00
-633,00

Guia Dermo
7.750,00
7.750,00


DESPESES ADMINISTRATIVES	16.040,00	12.343,56	-3.696,44

Fotocòpies
1.700,00
1.710,24
10,24
Lloguer Fotocopiadora
358,60

Material d’Oficina	2.000,00	572,18	-1.427,82
Material Informàtic
1.500,00
566,14
-933,86

Distribució Postal
40,00
49,82
9,82
Missatgers
6.500,00
5.677,13
-822,87

Programes Informàtics	1.300,00	887,40	-412,60 
Serveis bancaris	22,85	22,85

Altres despeses (consumibles cafetera,dominis, varis)3.000,00
2.499,20
-500,8


97
   95   96   97   98   99