Page 98 - Memòria 2016 - CCFC
P. 98ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
m
Despeses 2016 r
(continuació)
Fa
s 
gi
e
l·l
Co
Pressupost Realitat diferència  
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
de
l 
el
DESPESES PERSONAL	299.142,40	294.135,98	-5.006,42
ns
Despeses de Personal
246.254,12
246.768,13
514,01
o
C
Seguretat Social Empresa
44.888,28
45.047,08
158,80
6 
Formació personal
8.000,00
2.320,77
-5.679,23
’1
ia
òr
JORNADES DEL CONSELL	27.000,00	29.863,18	2.863,18
m
Me
II Jornada Consell
20.000,00
23.860,18
3.860,18
	
Simposium Vall d’Aran
7.000,00
6.003,00
-997,00
6
1
20
SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS	17.690,12	14.590,12	-3.100,00
T 
OS
Subvenció Jornades Farmàcia Clínica	4.100,00	1.000,00	-3.100,00
P
Concòrdia Farmacèutica
6.010,12
6.010,12
0,00
U
SS
Fundació Pharmaceutical	80,00	80,00	0,00 E
Reial Academia de Farmàcia	3.300,00	3.300,00	0,00
R
 P
Conveni Abadia de Montserrat
1.200,00
1.200,00
0,00
NT
Patronat Fundació ACMiCiB
3.000,00
3.000,00
0,00
E
M
CA
TRIBUTS	16.019,71	21.836,70	5.816,99
N
A
2.681,10
-68,90
IBI 2.750,00
T
Taxa Ambiental Gestió Residus Municipals	270,00	257,52	-12,48

IAE 2.999,71	3.022,96	23,25
Ajust IVA
10.000,00
15.875,12
5.875,12DESPESES FINANCERES	90,00	95,45	5,45
Despeses Financeres c/c Admo
90,00
90,00
0,00

Despeses Financeres c/c Ticfarma	5,45	5,45


DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.	0,00	1.823,67	1.823,67


AMORTITZACIONS	3.270,16	4.014,63	744,47
Dotació Amortit. Aplica. Infor. i patents (2016)
937,33
1.359,27
421,94

Dotació Amortització Seu (2016)	500,00	454,11	-45,89
Dotació Amortització E.Inf./mobi/e.Oficina 

i instal. (2016)
1.832,83
2.201,25
368,42TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA	656.963,43	628.738,97	-28.224,46
98
   96   97   98   99   100