Page 99 - Memòria 2016 - CCFC
P. 99ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
m
Despeses 2016 r
(continuació)
Fa
s 
gi
e
l·l
Co
Pressupost Realitat diferència  
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
de
l 
SERVEIS DE PROJECTES O.F.
el
ns
o
C
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA	1.187.576,21	1.214.422,01	26.845,80 6 
+ FACTURACIÓ CATSALUT
’1
ia
òr
m
MANTENIMENT RECEPTA ELECTRÒNICA	1.776.925,22	1.779.085,51	2.160,29 Me
+ FACTURACIÓ CATSALUT
	
6
HP Recepta Electrònica
410.969,99
492.629,89
81.659,90
1
HP: manteniment (Correctiu) Facturació	8.000,00	-8.000,00 20
T 
ORACLE (llicències)	98.000,00	97.427,75	-572,25
OS
Sayós & Carrera (SLA - Telecom)	53.000,00	53.000,00	0,00
P
U
Oracle (ACS/OCS)
35.000,00
4.552,96
-30.447,04
SS
Firma Profesional
169,68
-169,68
E
R
Assessorament Legal
6.000,00
1.500,00
-4.500,00
 P
NT
E
Sayós & Carrera (CAU)
412.000,00
412.000,00
0,00
M
Comissions tècniques
6.000,00
3.080,19
-2.919,81
CA
N
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)	148.986,70	141.175,12	-7.811,58 A
Assignacions dedicació projecte tecnològics	9.449,84	9.056,10	-393,74
T


589.349,01	564.663,50	-24.685,51
PROJECTE SIFADATA + PORTAL + BI	


MANTENIMENT SIFADATA + PORTAL	199.421,96	193.313,51	-6.108,45
SIFADATA-BT: manteniment (CPD, 198.000,00
152.830,43
-45.169,57

Administració, Explotació, Monitorització)
SIFADATA-ORACLE: manteniment 31.000,00
48.755,50
17.755,50

(hardware, Exadata y Exalytics)
SIFADATA-ORACLE: manteniment	81.244,60	80.515,50	-729,10
(llicències). Inclou GG i Cloud Documents

SIFADATA-ORACLE (Avanttic/OCS)
35.000,00
70.177,50
35.177,50
SIFADATA-Firma Profesional
173,88
-173,88

SIFADATA-Assessorament Legal	6.000,00	6.173,59	173,59
PORTAL-ORACLE: manteniment (hardware)
5.000,00
8.702,50
3.702,50

PORTAL-ORACLE: manteniment (llicències). 44.000,00
24.585,48
-19.414,52
Inclou BIP


7.000,00	6.315,89	-684,11
MANTENIMENT BI	
ORACLE: manteniment (llicències BI)	7.000,00	6.315,89	-684,11


Comissions tècniques
3.000,00
5.590,41
2.590,41

Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
160.305,50
144.250,52
-16.054,98
Assignacions dedicació projecte tecnològics	9.449,84	9.056,10	-393,74 

Amortitzacions 2016	9.175,19	7.710,08	-1.465,11


99
   97   98   99   100   101