El Consell

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (“Consell Català”), constituït el 12 de febrer de 1985, és una corporació de dret públic, ubicada al carrer Girona, 64-66, de la ciutat de Barcelona, amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix l’òrgan suprem representatiu de la totalitat dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya i que hi estan integrats, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Té per objecte la representació de la professió davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent, tenint com a àmbit d’actuació el territori de Catalunya, i reconeixent l’autonomia i les competències que la llei atribueix als respectius col·legis que l’integren.

Per altra banda, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya manté les relacions necessàries amb el “Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España”, òrgan de representació, coordinació i cooperació de tots els col·legis oficials de farmacèutics i dels consells de col·legis de l’Estat espanyol de les diferents comunitats autònomes

Després de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 3189, de 24 de juliol de 2000, de la Resolució, del Departament de Justícia, de 17 de juliol de 2000, de modificació dels Estatuts del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, l’estructura directiva del Consell Català està organitzada de la següent forma:
President: És el representant legal i institucional
Vice- President: Substitueix al president
Secretari general: Coordina les activitats del Consell i és de qui depèn el personal
Tresorer: Elabora el pressupost anual i controla l’estat general de comptes
Vice-secretari: Substitueix al secretari
Vice-tresorer: Substitueix al tresorer
Vocals Compost per quatre consellers; un d’ells és el vocal autonòmic que representa el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya en el “Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos”.

Per tant, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya està compost per 10 membres, dels quals quatre, els presidents dels col·legis de Barcelona, Girona, Lleida, i Tarragona, són conseller nats, i tenen la representació dels seus col·legis a tots els efectes. Els sis consellers restants, tres pel Col·legi de Barcelona i un per cadascun dels de Girona, Lleida, i Tarragona, són elegits lliurament entre els membres de les juntes de govern dels quatre col·legis, en la forma prevista pels seus estatuts.

Actualment, el president del “Consell Català” és elegit per tots els consellers, en elecció lliure entre els proposats per ells mateixos i entre ells mateixos, inclosos els vocals nats, per majoria de vots. La resta de càrrecs es nomenen entre els membres del “Consell Català” i per ells mateixos a proposta del president.
Els consellers cessaran en els seus càrrecs, per decisió pròpia, quan deixin de formar part de la Junta de Govern del Col·legi respectiu, o per conclusió del període d’elecció.

El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya es reuneix, almenys, cada dos mesos, i ho pot fer a qualsevol lloc de Catalunya. Per altra banda es pot reunir quan les circumstàncies ho aconsellin, a convocatòria del president o a petició, com a mínim, de dos membres nats o cinc consellers.

Els vots per prendre els acords pertinents, excepte en les actuacions en matèria disciplinària, estan reservats al president de cada Col·legi o a la persona en qui, expressament i en cada cas, delegui amb un nombre de vots igual o proporcional al nombre dels seus col·legiats. Malgrat això, per prendre acords vàlids es requereix que votin a favor, com a mínim, més d’una quarta part dels assistents, amb independència del nombre de col·legiats que es pugui representar.
En matèria disciplinària cada conseller té un sol vot, els acords són per majoria simple, i el President te vot de qualitat.

Inicialment el Consell va estar ubicat al carrer Pau Claris, de Barcelona i les Juntes del mateix des del moment de la seva fundació són les següents:

Deixa un comentari