Estatuts

Títol 1

Disposicions generals

Article 1

El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, de conformitat amb el que disposen la Llei 13/1982, de 17 de desembre i el Decret 329/1983, de 7 de juliol, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix l’òrgan suprem representatiu de la totalitat dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya i que hi estan integrats, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Té per objecte la representació de la professió davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent i els presents estatuts, i qualssevol altres disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Article 2

El seu àmbit d’actuació serà el del territori de Catalunya i estarà integrat pels col·legis esmentats en l’article anterior o qualssevol altres que s’hi constituïssin d’acord amb la normativa vigent.

Article 3

El seu domicili és a la ciutat de Barcelona, carrer Girona, 64-66. Es podrà modificar el seu domicili en sessió ordinària del Ple del Consell, quan es vulgui fer, dintre la mateixa localitat. En la resta dels casos, caldrà fer-ho per acord en sessió extraordinària especialment convocada a aquest efecte. El fet del domicili legal del Consell és independent de la possibilitat que aquesta corporació celebri reunions dels òrgans de govern en d’altres indrets de Catalunya, sempre que es compleixin la resta de requisits establerts en els presents Estatuts.

Finalitats i funcions

Article 4

El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya ha de complir les finalitats següents:

a) Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica en totes les seves modalitats.

b) Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici de la professió.

c) Representar els interessos generals de la professió a Catalunya, especialment en les seves relacions amb les administracions públiques de qualsevol àmbit.

d) Vetllar perquè l’activitat professional dels farmacèutics s’adeqüi als interessos i al benestar dels ciutadans i, per tant, coadjuvar a la millor resolució dels problemes relacionats amb la salut pública.

Article 5

D’acord amb la Llei i Reglament de col·legis professionals, corresponen al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya les funcions següents:

a) Coordinar els col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

b) La representació de la professió dins del seu àmbit territorial, sens perjudici de les atribucions pròpies de cada Col·legi.

c) Recollir i elaborar les normes deontològiques comunes a la professió farmacèutica i vetllar pel seu compliment.

d) Aprovar, i en el seu cas modificar, els seus propis estatuts. En el darrer cas, a suggeriment de la Junta General d’algun dels col·legis o a iniciativa del propi Consell, i rebut l’informe de les juntes generals dels col·legis que el constitueixen.

e) Conèixer els conflictes que puguin suscitar-se entre els col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

f) Conèixer i resoldre recursos d’alçada o d’altres que interposin els col·legiats contra els actes, acords i resolucions dels respectius col·legis de farmacèutics de Catalunya.

g) Exercir les funcions disciplinaries en relació amb els membres dels òrgans de govern dels col·legis de la seva jurisdicció, així com els que puguin deduir-se en aquesta matèria respecte dels membres del Consell de Col·legis.

h) Aprovar el seu propi pressupost, la memòria, els balanços i els comptes anuals.

i) Fixar la participació equitativa dels col·legis en el sosteniment del Consell.

j) Informar amb caràcter preceptiu, sobre totes les normes que proposi el Govern de la Generalitat que afectin les condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica, així com totes aquelles que l’Administració Central de l’Estat li vulgui sotmetre, demanant, sempre que els terminis administratius ho permeten, el parer de les juntes de govern dels diferents col·legis.

k) Intervenir, tal com estigui previst a les normes legals, en els casos d’agrupació, segregació o dissolució del col·legis de farmacèutics de Catalunya.

l) Prestar col·laboració als col·legis en la interpretació de les normes professionals de caràcter general, acomodant-ne el contingut a les situacions concretes.

m) Coordinar la celebració de les convocatòries d’eleccions dels òrgans de govern dels col·legis i vetllar pel compliment de les condicions exigides per les lleis i els estatuts del propi Consell i de cada Col·legi en la representació i proclamació de candidats, resolent els recursos que puguin formular-se.

n) Adoptar les mesures necessàries per tal de que els col·legis compleixin les resolucions del Consell, dictades en matèries de la seva pròpia competència.

o) Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats d’interès per a la professió farmacèutica, que tinguin per objecte la promoció professional i cultural, l’especialització, l’assistència social i sanitària, la cooperació mútua, el foment de l’ocupació i tantes com fossin convenients, establint acords o convenis, si fossin necessaris, amb l’Administració o les entitats i institucions que correspongui.

p) Relacionar-se, en l’exercici de les seves funcions, amb els altres organismes professionals de l’Estat i de les comunitats autònomes, per tot el que sigui d’interès per als col·legis de Catalunya i en general per a la professió.

q) Totes les altres que els siguin atribuïdes per la legislació vigent.

Títol 2

De l’organització i composició dels seus òrgans de govern

Article 6

El Consell serà compost pels membres següents:

a) Quatre consellers nats, que seran els presidents dels col·legis de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que tindran la representació de llurs col·legis a tots els efectes.

b) Sis consellers elegits lliurament, tres pel Col·legi de Barcelona i un per cadascun dels de Girona, Lleida i Tarragona.

L’elecció dels dits consellers es farà entre membres de les juntes de govern dels quatre col·legis, en la forma prevista per llurs estatuts.

Per poder ser designat conseller dels inclosos en el grup b) caldrà ser col·legiat en exercici, amb tres anys d’antiguitat com a mínim, i no estar sancionat disciplinàriament per falta greu o molt greu.

Article 7

D’acord amb l’article 17.2 de la Llei de col·legis professionals de Catalunya i amb l’article 36 del Reglament d’aplicació de la mateixa, en les deliberacions del Consell els vots per prendre els acords pertinents, excepte en les actuacions en matèria disciplinària, estaran reservats al president de cada Col·legi o a la persona en qui, expressament i en cada cas, delegui amb un nombre de vots igual o proporcional al nombre dels seus col·legiats. Malgrat això, per prendre acords vàlids es requerirà que votin a favor, com a mínim, més d’una quarta part dels col·legis assistents, amb independència del nombre de col·legiats que es pugui representar. En matèria disciplinària, cada conseller tindrà un sol vot.

A totes les reunions, tots els consellers tindran veu.

Càrrecs, elecció i cessament

Article 8

El Consell tindrà els càrrecs directius següents:

a) Un president, a qui correspondrà, la representació legal del Consell, convocar i presidir les reunions i sessions, vetllar pel compliment dels acords i expedir lliuraments per a la disposició dels fons, juntament amb el tresorer. Podrà delegar en altres consellers les funcions que consideri convenients.

b) Un vicepresident, a qui correspondrà substituir el president durant les seves absències, malalties i vacants.

c) Un secretari, a qui correspondran les funcions de donar fer, estendre i autoritzar les actes i les certificacions que s’hagin d’expedir, amb el vistiplau del president i organitzar les funcions pròpies de la Secretaria. Serà el cap del personal de la Secretaria i tindrà al seu càrrec la cura d’expedients i registres.

d) Un tresorer, a qui correspondrà recaptar fons, obrir comptes en institucions bancàries o d’estalvi i expedir els corresponents lliuraments, talons i ordres de pagament autoritzats amb la signatura del president; portar els llibres de comptabilitat, preparar l’estat general de comptes de cada exercici i proposar els pressupostos anuals.

e) Un vicesecretari i un vicetresorer que substituiran, respectivament, el secretari i tresorer en cas d’absència, malaltia o vacant, mentre durin aquestes circumstàncies.

Article 9

El president del Consell serà elegit per tots els consellers en el termini de trenta dies des de la seva nominació en elecció lliure entre els proposats per ells mateixos i entre ells mateixos, inclosos els vocals nats. L’elecció es farà per majoria de vots.

En els altres càrrecs directius seran nomenats entre els membres del Consell i per ells mateixos, a proposta del president.

Article 10

Els consellers nats cessaran com a tals en el moment que cessin en el càrrec de president del seu col·legi respectiu i seran automàticament substituïts sense altra formalitat per qui els rellevi en el càrrec.

Els consellers per elecció tindran un període d’exercici en el càrrec, d’acord al que es disposa en llurs estatuts dels col·legis respectius.

En tot cas, exhaurit el nomenament de membre de junta del col·legi, cessaran com a consellers.

Amb la finalitat de fer coincidir els períodes d’exercici dels càrrecs, es coordinaran les dates d’eleccions dels quatre col·legis, a partir de la primera renovació que hi hagi.

En cas de vacant d’un membre del Consell, la Junta de Govern del Col·legi corresponent escollirà qui hagi de substituir-lo com a conseller per al termini que resti. Si el conseller cessant ocupés un càrrec directiu, en el mateix Consell aquest càrrec s’hauria de nomenar o elegir novament d’acord amb l’article 9.

Article 11

Els consellers directius cessaran en els seus càrrecs quan hagin cessat com a consellers.

Article 12

Quan es produeixi el cessament d’algun dels càrrecs directius, el Consell, a la primera sessió que celebri, procedirà a elegir o nomenar el conseller que haurà de succeir-lo, d’acord amb la normativa que figura en els articles precedents, i pel termini que a l’antic càrrec directiu li restava per ocupar el càrrec.

Article 13

El Consell es reunirà, almenys, cada dos mesos i podrà celebrar les seves sessions a qualsevol lloc de Catalunya. També es reunirà quan les circumstàncies ho aconsellin, a convocatòria del president o a petició, com a mínim, de dos membres nats o cinc consellers.

Les convocatòries seran ordenades pel president i es faran almenys amb set dies naturals d’anticipació. Hi constarà l’ordre del dia, data, lloc i hora de la sessió en primera i segona convocatòria, fixada aquesta segona, no abans de mitja hora respecte de la primera.

En cas d’urgència, el president podrà reduir els terminis de convocatòria el temps mínim necessari perquè es pugui fer la reunió vàlida, pel que fa el nombre d’assistents, sempre que hi siguin presents tots els consellers nats o els consellers expressament delegats d’aquests, i per tractar solament de l’ordre del dia establert.

Article 14

El Consell, en les seves reunions ordinàries, restarà vàlidament constituït, si hi concorren la meitat més un dels seus membres a la primera convocatòria, i amb qualsevol nombre d’assistents que concorrin a la segona convocatòria.

Article 15

Els acords es prendran per majoria simple. Correspondrà a cada col·legi un nombre de vots igual o proporcional al de col·legiats, però serà necessari el vot favorable de més d’una quarta part de la representació dels col·legis presents. A efecte del còmputs, cada col·legi haurà de trametre al Consell una llista dels respectius col·legiats, amb altes i baixes, que seran controlades pel secretari. En cada anualitat regirà el nombre de col·legiats enregistrats el 31 de desembre de l’any anterior.

S’exceptuen de tot el que està previst en el punt anterior, els acords referents a matèria disciplinària, per als quals cada conseller tindrà un sol vot individual, sense possibilitats de delegació. En aquest cas, les votacions seran secretes i s’exigirà majoria simple per a la validesa dels acords. El president tindrà vot de qualitat.

Títol 3

Règim econòmic

Article 16

El Consell de col·legis de farmacèutics de Catalunya té plena capacitat jurídica i, per tant, també exercirà en l’àmbit econòmic i patrimonial per al compliment dels seus fins.

Els col·legis de farmacèutics de Catalunya hauran de participar en el sosteniment del Consell de Col·legis en la forma i proporció que aquest estableixi, d’acord amb la Llei de col·legis professionals de Catalunya.

Article 17

A més a més de la participació s’estableixen els recursos del Consell de Col·legis que podran ésser ordinaris o extraordinaris.

Seran recursos ordinaris:

a) Els drets per l’expedició de tota mena de documents, emissió de dictàmens i per la presentació de serveis a requeriment de terceres persones.

b) Els que procedeixen de rendes, interessos o beneficis provinents de la gestió i administració dels seu patrimoni.

c) Els drets d’intervenció professional

d) Qualsevol altre de similar característica i legalment possible.

Seran recursos extraordinaris:

a) Les dotacions, herències i llegats que es puguin atorgar al seu favor.

b) Les subvencions de tota mena que li concedeixi la Generalitat de Catalunya, l’Administració de l’Estat o qualsevol altra corporació o institució.

c) Les quantitats que per qualsevol altre concepte li puguin correspondre.

Article 18

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural. En la primera sessió ordinària anual que se celebri, el tresorer proposarà al Consell:

El projecte de pressupost per a l’exercici vinent, amb les partides d’ingressos i despeses corresponents.

En cas que al pressupost no fos aprovat, es considerarà automàticament prorrogat el de l’exercici anterior, amb l’addició de les partides que s’hagin d’atendre en virtut d’una disposició legal en matèria de persones o per assumir un compromís prèviament acordat pel Consell.

Article 19

Els consellers seran compensats de les despeses o els perjudicis que es causin per l’exercici del seu càrrec. El Consell fixarà la quantia de la compensació, que podrà ser satisfeta amb càrrec al pressupost.

Article 20

Dintre del primer semestre de l’any següent, el tresorer presentarà al Consell la liquidació i el compte de resultats del pressupost de l’exercici anterior i el balanç general i el resum del compte de resultats econòmics.

Títol 4

Del règim jurídic del Consell

Article 21

Correspon al Consell de Col·legis l’exercici de les competències que li són atribuïdes per l’ordenament jurídic en la totalitat del territori de Catalunya i en especial les que es deriven de les atribucions i finalitats que s’especifiquen en les articles 4 i 5 dels presents Estatuts.

Article 22

El Consell de Col·legis reconeix l’autonomia i les competències que la llei atribueix als respectius col·legis que l’integren, assumint la funció genèrica coordinadora i les altres que li són atribuïdes segons l’article anterior.

Article 23

Els actes i acords del Consell que afectin a la seva regulació interna tindran la publicitat adequada per tal d’ésser coneguts convenientment per tot el col·lectiu de farmacèutics.

Els actes i acords del Consell seran vàlids i produiran efectes a tercers o als respectius col·legis d’ençà de la data de la seva aprovació, posat que en aquest es disposi una altra cosa.

Article 24

Els actes que adopti el Consell de Col·legis es produiran d’acord amb els requisits formals fixats en els presents estatuts i la Llei de procediment administratiu vigent a Catalunya.

Títol 5

Sistemes de recursos

Article 25

El Consell coneixerà en alçada els recursos que es plantegin contra els actes i les resolucions adoptades pels òrgans de govern dels col·legis de farmacèutics de Catalunya.

El recurs d’alçada s’haurà d’interposar en el termini d’un mes a comptar des de la notificació o publicació de l’acta o resolució impugnada.

Article 26

Contra els acords i actes del Consell es podrà interposar facultativament recurs de reposició davant aquest en el termini d’un mes.

Article 27

Tots els recursos es formalitzaran per escrit i en la forma prevista en la Llei de procediment administratiu vigent a Catalunya.

Quan el recurs es formuli contra actes que impliquin sancions o liquidacions de contingut econòmic, caldrà haver acreditat, segons s’escaigui, la constitució del seu dipòsit íntegre a la caixa del Col·legi respectiu o a la del propi Consell.

Article 28

Estan legitimats per interposar els recursos establerts en els article anteriors els titulars individuals d’un dret o interès legítim que els afecti directament en l’assumpte.

Quan es tracti d’acords o resolucions que afectin una pluralitat de persones s’entendrà que està legitimat qualsevol col·legiat pertanyent al Col·legi que l’ha adoptat.

En tot cas estaran legitimats per interposar recursos els respectius col·legis de farmacèutics de Catalunya respecte dels actes, acords o resolucions del Consell.

Article 29

Transcorreguts tres mesos des de la interposició de qualsevol recurs sense que s’hagi notificat a l’interessat una resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci negatiu i restarà expedita la via procedent.

Article 30

Els actes i les resolucions del Consell de Col·legis exhaureixen la via corporativa i, llevat que s’interposi, quan s’escaigui, el recurs facultatiu de reposició, amb caràcter previ, seran susceptibles de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en forma establerta per la seva Llei reguladora.

Disposicions addicionals

Primera

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya es constitueix el dia 12 de febrer de 1985 d’acord amb el que disposen la Llei de col·legis professionals del Parlament de Catalunya 13/1982, i el Decret 329/1983, del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

Segona

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya mantindrà les relacions que calguin amb el Consell General de Col·legis de Farmacèutics d’Espanya per facilitar el compliment de les obligacions que imposa als col·legis de Farmacèutics de Catalunya la Llei 2/1974, modificada el 1978 (BOE d’11.1.1979), d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei de Col·legis Professionals del Parlament de Catalunya i la Llei 7/1997, de 14 d’abril.

Tercera

Independentment del que diu la disposició anterior, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya tindrà les facultats i competències que li atribueix la disposició addicional primera 2 de la Llei de col·legis professionals del Parlament de Catalunya.

Disposició transitòria

1. En el termini d’un any a partir de l’aprovació dels presents estatuts per la Generalitat de Catalunya, el Consell de Col·legis Farmacèutics portarà a terme l’elaboració del règim disciplinari del propi Consell, d’acord amb el que, en aquest respecte, constin en els estatuts dels quatre col·legis que el conformen.

2. En relació amb el que disposa l’apartat anterior, mentre no s’hagi elaborat el règim disciplinari del propi Consell, regirà la normativa disciplinària vigent en els respectius estatuts de cada col·legi.