Page 22 - Memòria 2013 - CCFC
P. 22ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
4
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS I PENDENTS è
ac
DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE m
SALUT
ar
 F
is
Hi ha un considerable nombre de sol·licituds que, un cop re- eg
l·l
soltes pel Col·legi corresponent, són recorregudes. Fins a 31 Co
de desembre de 2013, hi havia 546 sol·licituds resoltes pels e 
d
Col·legis però que estaven pendents de resolució per part del ll 
Departament de Salut.
se
on
C
3 
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COF I PENDENTS DE ’1
ia
RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE SALUT òr
(fins a 31/12/2013)
m
Me
	
S
RE
F
66%
COFB	362 XI


COFGi	
26%
140 


3%
COFL	17 


5%
COFT	270 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


A més d’aquestes 546, hi ha 130 sol·licituds pendents de resolu- 

ció pel Departament de Salut per abstenció del Col·legi de Bar- 
celona (121) i del Col·legi de Lleida (9), en aplicació de l’article 

28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu.

22
   20   21   22   23   24