Page 36 - Memòria 2013 - CCFC
P. 36ya
un
al
at
C
e 
s d
c
Contactes amb els partits polítics amb representació parla- uti
mentària. è
ac
Contactes al Parlament Europeu per sol·licitar al Banc m
Europeu d’Inversions línies de crèdit toves canalitzades a ar
 F
través de les entitats locals que permetin finançar el capital is
circulant que la mora ha generat.
eg
l·l
Escrit dirigit a la Presidenta del Parlament de Catalunya per Co
alertar del risc de col·lapse del sistema sanitari. e 
d
Escrit al Síndic de Greuges, per alertar que com a con- ll 
seqüència de l’impagament, es corre el risc de no poder se
on
subministrar els medicaments a la població.
C
Contactes amb diverses entitats bancàries.
3 
’1
ia
La segona situació que va provocar una mobilització, es va òr
m
produir quan el mes d’octubre no es va cobrar cap factura, el Me
CatSalut va comunicar les dificultats de pagament a través del 	
Ó
FLA (Fondo de liquidez autonómico) de les factures pendents CI
fins a final d’any, i tampoc es van abonar, com inicialment esta- TA
N
va previst, les factures dels mesos de novembre i desembre de E
2012 i maig de 2013, incloses en el mecanisme de pagament ES
R
a proveïdors (MPP) establert en el RDL 8/2013, de mesures ur- P
gents contra la morositat de les Administracions Públiques (Pla RE

Proveïdors ICO 2012); assolint el 5 de novembre, un nou deute 
històric de 416 milions d’euros.


Davant d’aquesta situació, i de forma conjunta amb la FEFAC, 

es van du a terme les següents actuacions:


Adreçar un escrit al Conseller de Salut, en el qual s’insta 
a l’administració a complir amb els seus compromisos i a 

responsabilitzar-se dels medicaments dispensats als ciuta- 
dans a càrrec del CatSalut.

Roda de premsa conjunta amb la FEFAC per denunciar la 
situació. 
Mantenir converses i reunions amb el Director General 

de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departa- 
ment d’Economia i Coneixement, i amb el Secretari d’Estat 

d’Hisenda del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi- 
ques.

Demanar a les empreses de distribució i a Farmaindustria 
l’ajornament del venciment de les factures que havien de 

cobrar a finals de mes o bé que no consideressin com a 
impagament la seva devolució.

Converses amb les entitats bancàries per trobar una solu- 
ció financera per a les farmàcies. 

Converses amb els partits polítics per explicar la situació 
del sector.


Per tal de forçar que el Consell de Ministres del 8 de novembre 

donés l’ordre de pagament del MPP, es va convocar un tanca- 
ment de farmàcies pel dijous 7 de novembre al matí i de 13 a 

14 h una concentració davant de la Delegació del Govern 
Espanyol. En aquesta concentració hi van participar més de

36
   34   35   36   37   38