Page 39 - Memòria 2013 - CCFC
P. 39ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
SI
ES
F
5.1. Projectes de Amb el Departament de Salut
O
PR
col·laboració

Durant l’any 2013, el Consell ha col·laborat amb el Departament 

de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:PACTE NACIONAL DE SALUT DE CATALUNYA


El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el 28 de febrer ins- 
tar al Govern a disposar d’un document de bases per al Pacte 

nacional de la salut per a la sostenibilitat, la qualitat i la igualtat 
del sistema sanitari públic i universal a Catalunya. Amb aquest 

objectiu, el 30 de maig el Departament de Salut va constituir la 
Comissió encarregada d’elaborar el document de bases per al 

Pacte Nacional de Salut de Catalunya, formada per represen- 
tants dels diferents grups polítics amb representació parlamen- 

tària, sindicats i organitzacions vinculades al món sanitari, entre 
les quals el Consell. Així, per part del Consell, les persones de- 

signades han estat el senyor Rafel Guayta-Escolies i la senyora 
M.Pilar Gascón, com a suplent.


En total s’han dut a terme 12 sessions plenàries d’aquesta Co- 

missió, en què s’han abordat els següents 8 àmbits d’actuació: 
1)sistema sanitari; 2) professionals; 3) prestacions i cartera de 

serveis; 4) model de serveis; 5) avaluació, retiment de comptes 
i transparència; 6) participació ciutadana; 7) recerca i innovació 

i 8) governança.


Part de les aportacions del Consell s’han centrat en recalcar la 
necessitat d’integrar els processos assistencials, accedint a la 

història clínica compartida entre tots els agents sanitaris que hi 
intervinguin.


El document de conclusions es va començar elaborar a finals de 

2013, però s’ha tancat durant el primer trimestre del 2014.39
   37   38   39   40   41