Page 49 - Memòria 2013 - CCFC
P. 49ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
Atenció a la sol·licitud del Síndic de ac
m
Greuges de Catalunya
ar
 F
is
eg
El mes de març, el Síndic de Greuges va reobrir l’actuació ini- l·l
ciada l’any 2011, arran de l’ajornament del pagament de la fac- Co
e 
tura del CatSalut i als efectes d’assegurar que aquest retard no d
afectava el dret dels usuaris del CatSalut a obtenir la medicació ll 
se
prescrita.
on
C
3 
A l’escrit rebut, el Síndic ha demanat la següent informació, ’1
que el Consell ha aportat convenientment: a) les gestions que ia
òr
s’estan duent a terme per buscar una solució davant el retard m
que es produeix; b) quines mesures concretes s’estan duent a Me
	
terme des del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalun- Ó
ya per evitar el possible desproveïment de medicaments; c) si SI
ES
s’ha encetat alguna via de diàleg amb l’Administració sanitària F
per intentar arribar a algun tipus d’acord que pogués contribuir O
PR
a pal·liar les conseqüències del retard en el pagament de la fac- 
tura pendent; d) si s’ha previst algunes de les diverses accions 

que el Síndic apuntava arran de l’actuació d’ofici esmentada 
que permetessin a l’usuari obtenir el medicament que li han 

prescrit, encara que l’oficina de farmàcia a la qual es dirigeix no 
li pugui proporcionar; e) qualsevol altra informació relacionada 

que es consideri convenient.


Segons exposa en el seu escrit, el Síndic també s’ha dirigit al 
Departament de Salut i a la Patronal dels laboratoris farmacèu- 

tics en relació a aquesta qüestió.5.3. Reconeixement
El mes de març, va tenir lloc una nova edició del lliurament de 

premis que atorga la publicació professional Correo Farmacéu- 
tico a les ‘Millors Iniciatives de Farmàcia de l’Any’, correspo- 

nents a l’any 2012.


En la categoria de ‘Atenció Farmacèutica i Educació Sanitària’, 
un dels premis va recaure en el Consell i el Departament de 

Salut per a l’elaboració de la Guia de seguiment farmacotera- 
pèutic amb SPD.


49
   47   48   49   50   51