Page 50 - Memòria 2013 - CCFC
P. 50ya
un
al
at
C
e 
s d
c
Cal recordar que amb els Premis Correo Farmacéutico, aquesta uti
publicació reconeix la tasca diària d’aquelles persones, institu- è
ac
cions o empreses que amb la seva aportació han ajudat a millo- m
rar el món de la farmàcia, l’atenció farmacèutica i la salut.
ar
 F
Per altra banda, aquest 2013 s’ha instaurat el Premi del Con- is
sell en el marc de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Cata- eg
l·l
lunya. Aquest Premi s’atorga com a reconeixement a un/a Co
farmacèutic/a de l’àmbit estatal que hagi escrit un article o hagi e 
d
publicat un text en defensa de la professió.
ll 
se
on
El guardonat en aquesta primera edició ha estat el Dr. Joan Es- C
teve de Sagrera, Degà de la Facultat de Farmàcia de la Univer- 3 
’1
sitat de Barcelona i l’acte de lliurament ha tingut lloc en la sessió ia
inaugural del curs acadèmic 2014.
òr
m
Me
	
Ó
SI
ES
F
O
PRD’esquerra a dreta: el Dr. Joan Esteve de Sagrera, el senyor Jordi de Dalma- 
ses i el Dr. Josep M. Ventura, President de la RAFC.

50
   48   49   50   51   52