Page 69 - Memòria 2013 - CCFC
P. 69ya
un
al
y
un
al
at
 C
de
s 
ic
ut
cè
a
m
ar
Ingressos 2013
s F
gi
e
ol·l
C
e 
Pressupost	Realitat	diferència  d
any 2013 (EUR)	any 2013 (EUR)	any 2013 (EUR)
ell
s
ACTIVITAT ORDINÀRIA
on
C
3 
a’1
QUOTES COL·LEGIALS	551.316,00	552.301,94	985,94
ri
mò
e
SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ	5.000,00	0,00	-5.000,00
M
	
13
INGRESSOS FINANCERS	800,00	807,03	7,03
20
T 
S
PROCEDIMENT RECLAMACIÓ INTERESSOS	0,00	31.432,95	31.432,95
O
UP
S
ACREDITACIÓ FORMACIÓ CONTINUADA	14.300,00	0,00	-14.300,00
ES
R
P
INGRÉS DE L’IMMOB. I EXECEP.	0,00	7.128,76	7.128,76
T 
EN
M
A
TOTAL INGRESSOS	571.416,00	591.670,68	20.254,68
C
AN
T
SERVEIS DE PROJECTES O.F.


SERVEI REFACTURACIÓ CAU	540.000,00	489.999,96	-50.000,04


SERVEIS TICFARMA	978.144,00	940.469,66	-37.674,34


SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ	3.512.910,28	2.883.159,53	-629.750,75


TOTAL INGRÉS SERVEIS DE PROJECTES O.F.	5.031.054,28	4.313.629,15	-717.425,13XARXA DE COMUNICACIONS


REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA	3.200.600,00	3.158.782,45	-41.817,55


TOTAL INGRÉS XARXA DE COMUNICACIONS	3.200.600,00	3.158.782,45	-41.817,55


ANNEX FACT. ELECTRÒNICA I ÚS RACIONAL DEL MEDICAMENT


FACT. ELECT. I ÚS RACIONAL DEL MEDICAM.	673.540,02	1.528.374,60	854.834,58TOTAL F. E. I ÚS RACIONAL DEL MEDICAM.	673.540,02	1.528.374,60	854.834,58TOTAL INGRESSOS CONSELL	9.476.610,30	9.592.456,88	115.846,5869
   67   68   69   70   71