Page 82 - Memòria 2014 - CCFC
P. 82ya
un
al
y
un
al
at
 C
de
s 
ic
ut
Ingressos 2014 cè
(continuació)
a
m
ar
s F
gi
Pressupost Realitat diferència e
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
ol·l
C
XARXA DE COMUNICACIONS
e 
 d
ell
REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA	3.189.131,00	3.238.554,56	49.423,56
s
on
Connexió OF	3.150.531,00
3.238.554,56
88.023,56
C
Trucades fora de Tarifa Plana de les OF	38.600,00
-38.600,00
4 
a’1
ri
TOTAL INGRÉS XARXA DE COMUNICACIONS	3.189.131,00	3.238.554,56	49.423,56
mò
e
M
ANNEX FACT. ELECTRÒNICA I ÚS RACIONAL DEL MEDICAMENT
	
14
20
FACT. ELECT. I ÚS RACIONAL DEL MEDICAM.	1.247.933,88	2.911.845,72	1.663.911,84
T 
S
O
TOTAL F. E. I ÚS RACIONAL DEL MEDICAM.	1.247.933,88	2.911.845,72	1.663.911,84
UP
S
ES
R
P
TOTAL INGRESSOS CONSELL	10.475.506,77	13.140.410,62	2.664.903,85
T 
EN
M
A
C
AN
T
82
   80   81   82   83   84