Page 86 - Memòria 2014 - CCFC
P. 86ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
Despeses i inversions 2014  F
(continuació)
is
eg
l·l
Co
e 
d
Pressupost Realitat diferència ll 
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
se
on
C
PROJECTE NOU PORTAL	-	388.044,36	-
4 
’1
ia
PROJECTE FACTURACIÓ CATSALUT	55.650,00	-55.650,00
òr
HP: manteniment (Correctiu)
23.850,00
0,00
-23.850,00
m
Me
HP: Inversió (Evolutiu)
31.800,00
0,00
-31.800,00
	
14
0
FACT. ELECT. I ÚS RACIONAL DEL MEDICAM.	1.247.933,88	173.553,74	-1.074.380,14
 2
Projectes conjunts
1.247.933,88
0,00
-1.247.933,88
ST
O
Servei Digitalització COF’s (2014-2015)
0,00
173.553,74
0,00
UP
S
S
TICFARMA	879.665,04	1.204.811,94	325.146,90
RE
Telefonia Fixa i ADSL
422.645,85
519.784,82
97.138,97
P
T 
Telefonia Mòbil
380.968,33
657.970,88
277.002,55
N
Sayós & Carrera TicFarma	117.720,00	152.470,93	34.750,93 ME
A
Rappel 8%	-64.289,13	-82.033,74	-17.744,61
C
Regularització previsió exercici anterior
0,00
-43.380,95
0,00
N
TA
Despeses CMT
1.620,00
0,00
-1.620,00
MartekingRed: Campanyes Comercials
15.000,00
0,00
-15.000,00

Assessorament Legal
6.000,00
0,00
-6.000,00


SUBVENCIONS ATORGADES	1.872.000,00	1.874.538,74	2.538,74
Subvenció interessos endarreriment fra.
0,00
1.874.538,74
0,00

Subvenció fons Finanç. Nov. Tecno.i altres 1.872.000,00
0,00
-1.872.000,00
(AIU 26/07/10) 50€ /mes/OF (3.120 OF)


TOTAL DESPESES SERVEIS DE PROJECT. O.F.	6.007.476,80	5.419.772,79	-587.704,01

86
   84   85   86   87   88